DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Ja som napríklad dosiahol, že sa vyhodilo vedenie študentského pôžičkového fondu... Ja som robil v školskom výbore vtedy.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že v roku 2011 odmietol Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na návrh jeho člena Miroslava Beblavého schváliť výročné správy fondov ŠPF a PFZP a na základe zistení o nehospodárnom nakladaní s majetkom fondu bolo 28. októbra 2011 odvolané vedenie fondu. 

Miroslav Beblavý pôsobil v roku 2011, teda v čase kauzy Študentského pôžičkového fondu (ŠPF) ako člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

V súvislosti s touto kauzou ide o Študentský pôžičkový fond (ŠPF) a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov (PFZP), kedy ŠPF bol zriadený pre poskytovanie výhodných pôžičiek vysokoškolákom a PFZP pre pôžičky začínajúcim učiteľom. Oba fondy predkladajú svoje výročné správy, odsúhlasené správnymi aj dozornými radami, ministerstvu školstva aj parlamentnému výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. 

Výročná správa z roku 2010 však viedla k zisteniu, že oba fondy míňajú na svoje administratívne výdavky výrazne viac peňazí, ako podobné inštitúcie, navyše členom orgánov jedného fondu (ŠPF) boli v rokoch 2005 až 2011 vyplácané odmeny spolu až vo výške 235 490 eur, hoci zákon uvádza, že funkcie členov v týchto radách sú čestné. Fondy takisto nedodržiavali zákony o verejnom obstarávaní ani povinné zverejňovanie zmlúv. 

Na základe týchto zistení na návrh poslanca Miroslava Beblavého parlamentný výbor odmietol schváliť výročné správy oboch fondov a začalo konať ministerstvo školstva. Podľa mediálnych informácií bol 28. októbra 2011 odvolaný z riaditeľskej pozície Ľubomír Zburin pre nehospodárne nakladanie s majetkom fondu. Tieto informácie potvrdzuje taktiež Výročná správa ŠPF z roku 2011,(.pdf, str.4) ktorá uvádza:

"Rada fondu 28. októbra 2011 odvolala z funkcie riaditeľa ŠPF Ľubomíra Zburína. Riaditeľ stratil dôveru väčšiny členov rady po kontrole, ktorú uskutočnili v septembri a októbri 2011. Rada súčasne poverila dočasným riadením fondu dovtedajšiu zástupkyňu riaditeľa Elisabeth Kriglerovú a rozhodla o vypísaní výberového konania na nového riaditeľa."

"Dôvodmi odvolania riaditeľa sú podozrenia z porušovania, resp. obchádzania
Zákona č. 200/1997 Z.z. o ŠPF, ako aj etické a manažérske pochybenia ku ktorým došlo pri vyplácaní odmien členom rady fondu a dozornej rady, a tiež nezverejňovaním zmlúv a faktúr, ktoré je fond povinný na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovať na internete." 


Na základe týchto udalostí M. Beblavý podal návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z, v ktorom navrhol:
  • zamedziť ďalšiemu možnému rizikovému investovaniu tým, že prostriedky fondu budú uložené na osobitných účtoch v NBS alebo štátnej pokladnici
  • zrušiť dozorné rady, ktoré neplnili svoju funkciu aktorých členovia dostávali tučné odmeny a kontrolou poveriť ministerstvo školstva, ministerstvo financií a Najvyšší kontrolný úrad
  • zakázať akékoľvek formy peňažného ohodnotenia pre členov zostávajúcich správnych rád
  • znížiť limity na výdavky fondov na správu zo 6 % na 4 % pri ŠPF a z 3 % na 1 % pri PFZP

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error