DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Na veci, ktoré nie sú trestným konaním a sú iným zlyhaním policajtov, je kontrola ministerstva vnútra. To sú dva zvláštne odbory. A inšpekcia robí iba trestné konanie. To sú iba vyšetrovatelia, aby ste tomu rozumeli. A vyšetrovatelia nie sú určení na nič iné, na žiadne priestupky, na žiadne disciplinárne postihy, sú určení iba na vyšetrovanie trestného konania.

Kalinák vs. Beblavý - 01.12.2014
Pravda

Je pravdou, že v rámci MV SR existuje útvar Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, ktorý vykonáva úlohy na dvoch úsekoch - úsek kontroly a úsek inšpekcie. Na úseku kontroly, sa kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, riešia sa tam sťažnosti a usmerňuje činnosť útvarov Policajného zboru. Druhý úsek inšpekčnej služby je zameraný odhaľovania konania alebo nekonania policajtov výhradne v zmysle Trestného poriadku (vyšetrovania a prevencia). Úsek inšpekcia sa teda nezaoberá sťažnosťami a priestupkami pokiaľ neporušujú Trestný poriadok. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je definovaná nasledovne: 
"...samostatný útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výlučne podriadený ministrovi vnútra Slovenskej republiky, nezávislý od riadenia a štruktúr polície, ktorý plní úlohy na úseku kontroly a inšpekčnej služby."

Sekcia kontroly a inšpekčnej služby na úseku kontroly plní okrem iných úloh aj tieto funkcie:
  • riadi po odbornej stránke, kontroluje, koordinuje, usmerňuje činnosť útvarov ministerstva, útvarov Policajného zboru, útvarov hasičského zboru a akadémie v oblasti vnútornej kontroly a vybavovania sťažností
  • zabezpečuje priamym výkonom kontrolnej činnosti dodržiavanie právnych predpisov a interných aktov riadenia, využíva výsledky kontrol na usmerňovanie riadiacich a výkonných činností na útvaroch ministerstva, útvaroch Policajného zboru, útvaroch hasičského zboru a akadémii
  • vykonáva kontrolu na úseku výkonu štátnej služby, ochrany osobných údajov, využíva výsledky kontrol na usmerňovanie riadiacich a výkonných činností na útvaroch ministerstva, útvaroch Policajného zboru, útvaroch hasičského zboru a akadémii,
  • vybavuje a zabezpečuje prešetrenie sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb na útvary Policajného zboru a akadémiu, verejnú správu, policajtov a príslušníkov, vykonáva kontroly úrovne vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií útvarmi ministerstva, útvarmi Policajného zboru, útvarmi hasičského zboru a akadémiou
Sekcia kontroly a inšpekčnej služby na úseku inšpekčnej služby plní najmä tieto úlohy:
  • eviduje a vybavuje oznámenia a podania o podozrení z páchania trestnej činnosti policajtov
  • odhaľuje a dokumentuje trestné činy páchané policajtmi, vykonáva operatívno-pátraciu činnosť, využíva informačno-technické prostriedky a využíva databázy informačných systémov ministerstva a Policajného zboru, prijíma trestné oznámenia, a ak je podozrivým policajt, vybavuje ich podľa Trestného poriadku, vykonáva vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch policajtov
  • spolupracuje s útvarmi ministerstva a útvarmi Policajného zboru pri odhaľovaní trestnej činnosti policajtov a navrhuje preventívne opatrenia, vyžaduje potrebnú spoluprácu a súčinnosť pri plnení úloh inšpekčnej služby od policajtov, štátnych zamestnancov a zamestnancov
  • navrhuje opatrenia na predchádzanie a zamedzovanie trestnej činnosti policajtov
  • zabezpečuje spoluprácu a koordináciu činností pri objasňovaní trestnej činnosti policajtov s medzinárodným prvkom
  • koordinuje činnosti na úseku boja proti korupcii a ďalšej závažnej trestnej činnosti v Policajnom zbore a navrhuje opatrenia na jej odstránenie. 

Dátum zverejnenia analýzy: 30.11.2014
success
error