DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Alexander Ernst

Nestraníci

Mesto má možnosť vyjsť mu v ústrety (pozn. investorovi), napr. odpustením časti dane z nehnuteľnosti.

Prešov - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Pravda

Mesto ako správca daní má možnosť ustanoviť zníženie alebo oslobodenie daní z pozemkov. Logicky preto môže rozhodnúť v takomto prípade aj v prospech investora. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Zákon č. 582/2004 Z. z. v § 17, ods. 2 uvádza, že:

"Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov" . § 17, ods. 3 pojednáva o totožnej veci, avšak jeho obsah sa týka dane zo stavieb a dane z bytov.

Vo všeobecnom záväznom nariadení mesta Prešov č. 10/2012 o miestnych daniach sa v čl. 7 uvádza, že:

1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona):
Od dane sú oslobodené:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

2. Správca dane ustanovuje zníženie dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona):
50 % z dane za pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi a občania starší
ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

3. Správca dane ustanovuje zníženie dane zo stavieb a bytov (§ 17 ods. 3 zákona):
a) 50 % z dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, občanov
starších ako 70 rokov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % z dane za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako
garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo
používané na ich dopravu.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.11.2014
success
error