DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Barčík

Nestraníci

Mám v rukách znalecký posudok (za pozemok "Lúky", pozn.), kde je cena za meter štvorcový 42 eur oproti tomu čo sa zverejnilo.

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Pravda

Podľa dostupného znaleckého posudku z 10. októbra 2014 je skutočne pravdou, že cena vyhodnotená znalcom Mariánom Mrázikom za ten istý pozemok ako schválilo zastupiteľstvo Žiliny 22. septembra 2014, je na úrovni 42,01 eur za m2. Na základe tohto posudku výrok hodnotíme ako pravdivý. Dodávame, že Demagog.SK nehodnotí reálnosť ceny za m2 na posudku. 

Kúpa pozemku na Solinkách bola schválená 22. septembra 2014. Išlo spolu o pozemok s rozlohou takmer 45 tisíc m2 a cenou 2,5 milióna eur. Išlo teda o sumu okolo 56,5 eur za m2. 

Hlasovanie (č. hlasovanie 35, bod 11) prebehlo 22. septembra 2014. Prijaté uznesenie k tomuto bodu je nasledovné:

"Uznesenie č. 117/2014
k Nakladaniu s majetkom (odpredaj, kúpa, prenájom, zámena, zriadenie vecného
bremena) – k bodu 11
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1. kúpu pozemkov parc. č. KN-C 4940/5, t.tr.p. o výmere 17 799 m2 a parc.č.KN-C 4940/10, t.tr.p. o výmere 26 998 m2 v k. ú. Žilina, zapísaných na LV č. 2100 pre DUXX Group, spol. s r.o., so sídlom Vajanského 10 Žilina, IČO: 36 438 227 za cenu 56,50 €/m2, čo predstavuje pri celkovej výmere 44 797 m2 celkovú výšku 2 531 030,50 €, ktorá bude splácaná v zmysle splátkového kalendára do 31.12.2019"


6. novembra 2014 zverejnil Martin Kapitulík blog (poslanec VÚC za koalíciu KDH, SDKÚ, SaS a Most), na ktorom uvádza znalecný posudok na ten istý pozemok na Solinkách - parcely KN-C 4940/5 a KN-C 4940/10. Ide zároveň o rovnakú výmeru 44 797 m2 (s. 5). Cena za m2 je stanovená za 42,01 eur za m2. 

Posudok mal vypracovať Marián Mrázik, ktorý s realitami podniká od roku 2006. Ide o posudok zo dňa 31. októbra 2014. Demagog.Sk nehodnotí reálnosť tohto odhadu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error