DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Pred dvomi rokmi sme založili Radu bratislavských seniorov, ktorá je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pre otázky postavenia seniorov. Zameriava sa napríklad na zvyšovanie podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov, spracúva stanoviská k návrhom právnych predpisov ako aj mestských a ďalších materiálov...

21.09.2014
Pravda

12. decembra 2011 skutočne vznikla Rada bratislavských seniorov, ktorá je tzv. poradným orgánom primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. V Rade je 21 členov, pričom každý člen zodpovedá za jednotlivú mestskú časť Bratislavy, medzi nimi je tiež koordinátor Rady seniorov Bohdan Telgársky. V štatúte Rady sa uvádza: "Rada plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s postupmi odporúčanými primátorom, ktoré nadväzujú na plán úloh Bratislavy." Ich cieľom je:

  • prichádzať s podnetmi na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práv seniorov,
  • spracúvať návrhy čiastkových a systémových opatrení na presadzovanie záujmov a zlepšenie dodržiavania práv seniorov,
  • spracúvať návrh stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, ako aj mestských, rezortných a ďalších materiálov, ktoré môžu mať dosah na kvalitu života seniorov,
  • aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa procesu tvorby Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
  • aktívne sa zapájať svojou činnosťou do implementácie obsahu Stratégie aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
  • aktívne sa podieľať na procese aktualizácie dokumentu Stratégia aktívneho starnutia seniorov v Bratislave,
  • podnecovať výskumnú činnosť v oblasti kvality života seniorov a usilovať sa o vytvorenie a rozširovanie zdrojov štatistických informácií dôležitých pre koncepčnú prácu v tejto oblasti,
  • sledovať dokumenty Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa problematikou seniorov a starnutia populácie,
  • podieľať sa na spracovaní priebežných monitorovacích správ o riešení problematiky seniorov a starnutí populácie v Bratislave,

Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error