DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Kým v Bratislave býva v nájomných bytoch zhruba 5 % obyvateľov, priemer v EÚ je 35 %.

21.09.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý na základe nepresnosti uvedených údajov.

Vzhľadom na to, že primátor Ftáčnik v príspevku neuvádza definíciu nájomných bytov, budeme predpokladať, že pod nájomnými bytmi sú myslené byty zabezpečované mestom pre tých obyvateľov, ktorí si nemôžu dovoliť trhové ceny, nie prenajímané byty všeobecne. Toto je bežne používaná definícia, ktorej nasvedčuje aj kontext článku, ktorý pojednáva o potrebe výstavby cenovo dostupného nájomného bývania mestom alebo na mestských pozemkoch.

Podľa údajov Eurostatu  18,4 % obyvateľov EÚ býva v podnájme s nájomným odzrkadľujúcim trhovú cenu a len 11 % býva v nájomných bytoch so zníženým alebo odpusteným nájomným. Celkový priemer obyvateľov EÚ bývajúcich vo všetkých typoch nájomných bytov je tak 29,4 %. Bez ohľadu na definíciu nájomného bytu tieto údaje nie sú zhodné s tým, čo vo svojom blogu uvádza Milan Ftáčnik. Pre porovnanie, podiel slovenských obyvateľov, ktorí bývajú v nájomných bytoch je 9,5 %, a z toho 2 % bývajú v bytoch so zníženým alebo odpusteným nájomným, zatiaľ čo zbytok býva v podnájme odpovedajúcom trhovým cenám. Je tak pravdou, že Slovensko má v porovnaní s EÚ nízky počet prenajímaných bytov celkovo, ako aj nájomných bytov pre sociálne slabších obyvateľov.

Ďalším údajom vo výroku je počet obyvateľov Bratislavy bývajúcich v nájomných bytoch, ktorý je stanovený na 5 %. Nepodarilo sa nám nájsť údaj o počte obyvateľov nájomných bytov, sú však dostupné informácie o počte nájomných bytov ako takých. Podľa posledného sčítania ľudu (pdf, s.18) sa v Bratislave celkovo nachádza 196 910 obývaných bytov, z čoho 1 652 je evidovaných ako obecné byty, čo tvorí 0,84 % všetkých bytov. V prípade, že by sme sem zarátali aj družstevné byty, ktorých je v meste 2 521, ako formu cenovo dostupného bývania, toto číslo by stúplo na 2,12 %. Toto číslo stále nedosahuje ani polovičnú hodnotu uvedených 5 %. Podľa stránky mesta Bratislavy je počet obecných bytov ešte menší, v súčastnosti má mesto vo vlastníctve 925 bytov.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error