DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Dlh v roku 2011 spolu s mestskými organizáciami dosahoval 232 mil. eur, čo predstavovalo 66% bežných príjmov, teda výrazne viac, ako pripúšťa zákon o rozpočtovej zodpovednosti.

10.09.2014
Zavádzajúce

Uvádzaná výška dlhu 232 mil. eur zodpovedá dlhu mesta s rozpočtovými organizáciami čo však predstavuje 115 % z bežných príjmov mesta. Dlh Bratislavy (bez mestských organizácii) v roku 2011 dosahoval výšku 66,5 % v pomere k bežným príjmom mesta predchádzajúceho roka, čo je podľa ústavného zákona prijatého v roku 2011 nad prípustnou hranicou dlhu 60 % z bežných príjmov. Ftáčnik uvádza presne čísla no v nesprávnom kontexte, výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 


Podľa Záverečného účtu mesta Bratislava za rok 2011 (s. 45), skutočné bežné príjmy mesta boli v roku 2011 na úrovni 201 miliónov eur. Pôvodne rozpočtované bežné príjmy boli vo výške 193,5 milióna eur. Dlh 66,5 % zo skutočných bežných príjmov v roku 2011 predstavoval približne dlh nominálne na úrovni 133 miliónov eur resp. 127,7 milióna pri plánovaných bežných príjmoch na 2011.

Demagog.SK nezistil aký je dlh všetkých mestských organizácii, preto nevieme potvrdiť, či dlh mesta zo všetkými mestskými organizáciami bol v roku 2011 na úrovni 232. Podľa dokumentu Vývoj dlhovej služby hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2012 – 2014 (.pdf, s. 3) z februára 2012, sa dlh mesta spolu s mestskými organizáciami v roku 2011 predpokladal na úrovni okolo 227 miliónov eur. Podobný odhad uvádza v marci 2011 aj Ftáčnik.

Milan Ftáčnik však nesprávne spája dva údaje a to dlh mesta spolu s mestskými organizáciami a dlh ako percento z bežných príjmov. Milan Ftáčnik výrok uviedol takmer správne pre Bratislavské noviny v januári 2014:

"Považujem to za kľúčové, aj keď ľudia majú pocit, že na nich to dopadá opačne. Keď sme začínali volebné obdobie, dlh mesta sa vyšplhal na 128 miliónov eur, čo je 66 percent bežných príjmov. Zákon hovorí, že ak ste nad 60 percent, ste zrelí na sankcie. Keď k tomu prirátame dlhy mestských podnikov, boli sme nad 230 miliónov, čo je viac ako 120%, a to je grécka cesta."

V Ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti v Čl. 6 ods. 3 sa píše:
"Ak celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka." 

INEKO na svojom portáli obce.ineko.sk uvádza, že v roku 2011 bol dlh mesta Bratislava na úrovni 66,5 % bežných príjmov. INEKO zároveň dodáva, že: "v uvádzanom dlhu nemusia byť zachytené celé zadlženie obcí (VÚC), a to v prípade, ak dlh "skrývajú" napr. prostredníctvom dcérskych firiem, PPP projektov či dodávateľských úverov."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error