DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Mestu sa súčasne podarilo v novej zmluve na opravy ciest dosiahnuť zníženie jednotkovej ceny za opravy až o 40%. Kým doposiaľ stála oprava 1 m2 62 eur, podľa novej zmluvy je to 37 eur a na vykonanú prácu získalo mesto 5-ročnú záruku.

08.09.2014
Neoveriteľné

Predpokladaná cena kontraktu na údržbu ciest sa predpokladala na úrovni 13,6 mil. eur. Nakoniec sa vysúťažila cena 8,2 milióna eur, teda o 40 % nižšia suma. V zmluve sa neuvádza priemerná cena za opravu m2 cesty. Demagog.SK nezistil plochu komunikácii v Bratislave v m2, čo znemožňuje približný prepočet ceny údržby cesty na m2. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa záverečného účtu mesta Bratislava za rok 2012 (.pdf, s. 21) mesto spravuje celkovo 381 km komunikácii. Demagog.SK nezistil plochu spravovaných ciest v m2. Chýbajúci údaj znemožňuje aspoň približný prepočet.

Bratislavský magistrát 21. marca 2014 vybral elektronickou súťažou firmu na bežnú údržbu ciest a celoročnú opravu výtlkov. Konečná cena zákazky na štyri roky je podľa zmluvy necelých 8.2 milióna eur bez DPH. Predpokladaná cena zákazky bola v hodnote 13.6 milióna eur bez DPH. Vysúťažená cena je tak o 40 % nižšia oproti predpokladanej. 

Cenu predchádzajúceho kontraktu na opravu ciest sa nepodarilo overiť. Rovnako sme nezistili ani priemernú cenu opráv na m2 podľa predchádzajúcej ani súčasnej zmluvy. 

Bežná údržba je v zmluve definovaná a bude realizovaná: "vyspravovaním pozdĺžnych nerovností, priečnych nerovností, lokálne vyspravenia výtlkov, prepadov a nerovností, lokálnym vyspravením porušených povrchov na priľahlých chodníkoch, opravy betónových zastávok MHD, výškových úpravách vývodov inžinierskych sietí – mreží vpustov, poklopov dažďovej kanalizácie, úpravách obrubníkov vo vozovkách, chodníkoch ako i záhonových obrubníkoch, prídlažby, dlaždených plôch, asfaltových plôch a priľahlých priestranstiev, opráv zariadení slúžiacich pre odvádzanie dažďových vôd z povrchov komunikácií, chodníkov a priľahlých priestranstiev prípadne ich novým vybudovaní m (vpusty, vsakovačky, jednotlivé prípojky a odvodňovacie žľaby)" (Zmluva o dielo č. MAGSP1400002, Príloha č. 1) 

Dátum zverejnenia analýzy: 04.10.2014
success
error