DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Rovnako to (ECB, pozn.) nemá v kompetencii (vykupovať dlhopisy. Európska centrálna banka má priamo zakázané, že nemôže vykupovať štátne dlhopisy.

Co nám Európska únia dala a o co nás pripravila? - 28.04.2014
Zavádzajúce

Podobný výrok sme v minulosti už overovali (Richard Sulík - Kandidát do Európskeho parlamentu, 24. apríla 2014).


Výrok hodnotíme ako zavádzajúci, nakoľko názory na to, či ECB má na takéto operácie kompetencie sa rozchádzajú.


Je diskutabilné, či sú nákupy štátnych dlhopisov ECB v rozpore so Zmluvou o fungovaní EÚ (ďalej len ZFEÚ, pozn.), pretože na základe dostupných zdrojov možno konštatovať, že názory na túto otázku sa rozchádzajú. Opak toho čo tvrdí R. Sulík vyplýva napríklad z analýzy Benoîta Coeurého. Nemecký Ústavný súd naopak tvrdí, že takýmto konaním by ECB prekračovala svoje kompetencie.


O vymedzení financovania dlhu prostredníctvom emisnej banky pojednáva článok 123 ZFEÚ, kde sa píše: "Prečerpávanie účtov či získavanie iného druhu úveru v Európskej centrálnej banke alebo v centrálnych bankách členských štátov (ďalej len „národné centrálne banky“) v prospech inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, ústredných vlád, regionálnych, miestnych alebo iných verejných orgánov, iných subjektov spravovaných verejným právom alebo verejnoprávnym podnikom členských štátov je rovnako zakázané ako priame odkúpenie ich pohľadávok alebo dlhov národnými centrálnymi bankami alebo Európskou centrálnou bankou."


Treba podotknúť, že zatiaľ neboli vykúpené žiadne dlhopisy v rámci programu OMT (Outright monetary transactions — Priame monetárne transakcie). Vyplýva to z článkov MarketWatch, Reuters a BNY Mellon - "plán OMT nebol nikdy použitý" (vlastný preklad, pozn.). Aj z tohto dôvodu možno hovoriť len hypoteticky o tom, či by ohlásené skupovanie dlhopisov bolo v rozpore so ZFEÚ.


Ako sme už naznačili, existujú rôzne pohľady na to, či by takéto skupovanie dlhopisov bolo v rozpore so ZFEÚ. Na jednej strane, Benoît Coeuré (Člen Výkonnej rady ECB) vo svojom príspevku hodnotí práve porušenie Článku 123 ZFEÚ, pričom podľa jeho názoru, "Cieľ a dizajn OMT sú v plnom rešpekte s požiadavkami článku 123." Zdôrazňuje dva prvky OMT, ktoré ich dávajú do pozície, že sú v súlade s článkom 123, a to je ich"podmienenosť a odôvodnenie". Uzatvára to zdôvodnením, "Vytvorením správneho prostredia a poskytnutím vhodných podnetov pre vlády, aby začali konať v súlade so zabezpečením fiškálnej solvencie, OMT vytvárajú podmienky pre potvrdenie režimu monetárnej dominancie, čo je vlastnou podstatou Zmluvy." (vlastný preklad, pozn.) Na strane druhej, sa k celej záležitosti vyjadril aj nemecký Ústavný súd, ktorý tvrdí, že takýmto konaním by ECB, významne prekračovala svoje kompetencie. Nemecký Ústavný súd sa odvoláva práve na článok 123 ZFEÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.04.2014
success
error