DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

(...) v pokrízovom období máme svoje medzinárodné záväzky.Zaviazali sme sa k vyrovnanému štrukturálnemu deficitu, de facto vyrovnanému hospodáreniu. A ten cieľ pre Slovensko bol stanovený na rok 2017.

Slovenská ekonomika - 28.04.2014
Pravda

SR naozaj má rozpočtové záväzky, ktoré vedú k vyrovnanému alebo prebytkovému rozpočtu. Tie by podľa posledného Programu stability malo splniť do roku 2018, kedy strednodobý rozpočtový cieľ nesmie presiahnuť úroveň 0,5% HDP. Výrok preto hodnotíme za pravdivý. 

V januári 2012 vznikla Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení hospodárskej a menovej únie (.pdf), ktorú ratifikovalo 12 krajín EÚ. Slovensko túto zmluvu ratifikovalo listinou 17. januára 2013, čím sa zároveň zaviazalo, že najneskôr do 1. februára 2014 prijme potrebnú legislatívu (Dôvodová správa). Z tohto dôvodu vláda SR predložila návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (pre detaily zmien a záväzkov pozri TASR). 


Článok 3 vyššie uvedenej Zmluvy o stabilite, koordinácii a riadení hospodárskej a menovej únie v ods. 1, písm. a) hovorí, že "rozpočtová pozícia verejnej správy zmluvnej strany je vyrovnaná alebo prebytková", pričom v rovnakom odseku písm. b) sa uvádza: "pravidlo podľa písmena a) sa považuje za dodržané, ak ročné štrukturálne saldo verejnej správy nepresahuje špecifický strednodobý cieľ pre príslušnú krajinu, ktorý je vymedzený v revidovanom Pakte stability a rastu, pričom dolná hranica štrukturálneho deficitu je 0,5% HDP v trhový cenách. (...) Časový rámec tohto približovania navrhne Európska komisia, pričom zohľadní riziká jednotlivých krajín v súvislosti s udržateľnosťou"
Strednodobý rozpočtový cieľ si stanovujú členské štáty, pričom sú povinné ich aktualizovať raz za tri roky (Euroinfo, 2013).  

Programe stability Slovenskej repulibky na roky 2013-2016  sa uvádza, že Slovensko si stanovilo "splnenie strednodobého rozpočtového cieľa v podobe štrukturálneho dificitu verejnej správy vo výške 0,5% HDP do roku 2018". Výrok preto hodnotíme za pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.04.2014
success
error