DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...sudcovia majú 100% náhradu v prípade PN.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 04.02.2014
Pravda

Výška náhrady príjmu alebo nemocenskej v PN sa pre sudcu vypočíta ako rozdiel sumy funkčného platu (od ktorej sa odpočítajú preddavok z dani príjmov, poistné za zdravotné poistenie, nemocenské, starobné a invalidné) a náhrady príjmu alebo nemocenská. V praxi ide teda o 100% náhradu platu, keďže výška príplatku k príjmu resp. k nemocenskému v podstate je funkčný plat po odpočítaní preddavku z dani príjmov, poistné za zdravotné poistenie, nemocenské, starobné a invalidné - ktoré by musel sudca platiť aj vo výkone funkcie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Zákon o sudcoch a prísediacich v prípade náhrady práceneschopnosti uvádza: 

"§ 93
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému
(1) Ak je sudca uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na výkon funkcie a vznikol mu nárok na náhradu príjmu alebo nárok na nemocenské podľa osobitného predpisu, patrí mu príplatok k náhrade príjmu alebo príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu medzi funkčným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským.
(2) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému sudcovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť sudcu na výkon jeho funkcie vznikla pre úraz pri výkone funkcie alebo pre chorobu z povolania."


Nárok na náhradu príjmu je bližšie špecifikovaný v zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa neho majú zamestnanci jasne definovaný podiel z platu, ktorý ako PNku dostávajú

"§ 8
Výška náhrady príjmu
(1) Výška náhrady príjmu je v období
a) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a
b) od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.
(2) V kolektívnej zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu14) možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu."


Nárok na nemocenské upravuje druhá hlava zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error