DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...dnes už je v podstate vo verejnom obstarávaní model takzvaného elektronického súdneho spisu...

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Nepravda

Z tlačovej správy Ministerstva spravodlivosti je zrejmé, že boli podpísané zmluvy zo siedmimi dodávateľmi, ktoré sú výsledkom procesu, v ktorom sa sformoval finálny návrh spôsobu elektronizácie justície. Z tlačovej správy je však zrejmé, že verejné obstarávanie už prebehlo a zmluvy sú už podpísané. Výrok R. Fica o tom, že prebieha výberové obstarávanie na tzv. elektronický spis preto hodnotíme ako ako nepravdivý.

Tlačová správa Ministerstva spravodlivosti 12. októbra 2013 uvádza: 

"Jednotlivé projekty eJustice sa budú realizovať na základe zmlúv, ktoré MS SR podpísalo so siedmimi dodávateľmi. Ide o výsledok náročnej prípravy v oblasti verejného obstarávania a zabezpečovania finančného krytia projektov, ktoré budú z prevažnej väčšiny financované zo zdrojov Európskej únie, ale napríklad aj z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Podpísané zmluvy sú výsledkom otvoreného procesu, v ktorom na základe odborných riešení navrhnutých viacerými spoločnosťami bol vytvorený finálny návrh spôsobu elektronizácie justície. Ministerstvo zdôraznilo, že nezakladajú žiadnemu z uvedených siedmich dodávateľov nárok na dodávanie služieb či technológii, ale sú základom pre možnosť súťažiť o dodávku čiastkových projektov. ...Jedným z prvých projektov obstarávaných v rámci podpísaných zmlúv bude Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy MS SR, ktorej podstatná časť je zameraná na vytvorenie systému elektronického súdneho spisu.

V záujme posilnenia transparentnosti a predchádzania prípadným chybám v procese verejného obstarávania MS SR podalo Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) z vlastného podnetu žiadosť o vykonanie kontroly postupu verejného obstarávania. Výsledok kontroly potvrdil správnosť a zákonnosť použitého postupu súťažného dialógu ako aj celého procesu kontrolovaného verejného obstarávania."

Demagog.SK nezistil informáciu, že by sa mal proces dostať späť do fázy verejného obstarávania.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error