DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Akú úlohu napríklad tam bude vykonávať prezident republiky, ktorý z ústavy je jediný oprávnený menovať sudcov na doživotie.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Podľa Čl. 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je prezident jediný, kto podľa Ústavy môže sudcov menovať bez časového ohraničenia, teda de facto doživotne: 

"Čl. 145
Sudcov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky; vymenúva ich bez časového obmedzenia."

"Čl. 154
(4) Sudcovia súdov Slovenskej republiky ustanovení do funkcie podľa doterajších
právnych predpisov sa povaţujú za ustanovených do funkcie bez časového obmedzenia podľa
tejto ústavy."


Zároveň je to prezident, ktorý môže sudcu na návrh odvolať:

"Čl. 147 
(2) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky môţe
sudcu odvolať,
a) ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne
vykonávať sudcovské povinnosti,
b) ak dosiahol vek 65 rokov."

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error