DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Lebo Lucia Žitňanská, prijala rozhodnutie, ktorým sudcovia museli zverejňovať, koho v príbuzenskom vzťahu v súdnej moci majú.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorene hovorila Justícia klonuje sama seba,“ a o potrebe riešenia rodinkárstva v justícii. Lucia Žitňanská zaviedla povinnosť pre sudcov uvádzať mená príbuzných v justícii v každoročných majetkových priznaniach. Táto povinnosť platí od roku 2011. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Konkrétne išlo o novelu zákona o sudcoch a prísediacich z 1. februára 2011. Išlo konkrétne o §31, ktorý hovori "sudca je povinný podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujal funkcie sudcu, a počas jej výkonu vždy do 31. marca každého kalendárneho roka súdnej rade písomné vyhlásenie" bolo pridané písmeno c.) v znení zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov alebo ministerstva vrátane rozpočtových alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie.“

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error