DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Zmenou ďalšieho zákona došlo k zmene a je tu pokus o čiastočne odstránenie takzvanej priestupkovej imunity sociálne odkázaných, ktorí dnes, keď spáchajú priestupok, nič sa nestane, pretože nie je možné im udeliť pokutu. Tu dochádza k stavu, že sa bude môcť táto pokuta strhávať zo sociálnych dávok do istej miery. Ale vieme, že tento pokus je veľmi len optickým pokusom, pretože to bude minimálna suma, ktorú je možné strhnúť zo sociálnej dávky.

Zákon o dávkach v hmotnej núdzi - 20.01.2014
Pravda

Zákonom o hmotnej núdzi, ktorý je účinný od 1.1.2014 došlo k úplnému zrušeniu tzv. priestupkovej imunity a to prostredníctvom pridaného paragrafu do zákona o priestupkoch. V realite však došlo iba k čiastočnému zrušeniu, ako uvádza poslanec Kaník, pretože siahnuť na dávky nebude možné všetkým poberateľov dávok. Musí byť totiž zachovaná ochranu príjmu, ktorá je 50% životného minima. Mnohým poberateľom dávok bude preto možné strhnúť iba minimálnu sumu. 

Novela zákona o hmotnej núdzi bola schválená 29. októbra 2013. Schválená novela bola vrátená prezidentom. Následne 25. novembra bolo prelomené prezidentské veto.

Dôvodová správa k novela zákona o hmotnej núdzi:

"V článku II sa navrhuje meniť a doplniť zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa ďalší spôsob výkonu rozhodnutia o pokute za niektoré priestupky. Ide o priestupky, ktorých účinný postih a tým aj zamedzenie páchaniu takýchto priestupkov, je v záujme spoločnosti a zdravého vývinu maloletých detí ako je napr. dodržiavanie verejného poriadku alebo nepoškodzovanie cudzieho majetku. Páchateľmi sú vo veľkej miere osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých príjmom sú dávky sociálneho poistenia, dávky v hmotnej núdzi, príspevok k dávke v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok."

V novele ide o článok 2, ktorý ruší priestupkovú imunitu:

"2.Za § 88a sa vkladá (zákon o priestupkoch, pozn.) § 88aa, ktorý znie:

㤠88aa

(1) Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29, § 30 ods. 1 písm. e), § 47, 49, 50 a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa podľa osobitného predpisu14b) možno vykonať aj zrážkami z dávky sociálneho poistenia, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku,14c) ak ho nie je možné vykonať zrážkami zo mzdy.

(2) Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, vydá orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia tomu, kto páchateľovi priestupku príjem podľa odseku 1 vypláca, exekučný príkaz na vykonanie zrážok z tohto príjmu.

(3) Pri výkone rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

(4) Výkon rozhodnutia zrážkami z príjmu podľa odseku 1 nemožno vykonať exekúciou podľa osobitného predpisu.14d)“."

O zrušení priestupkov imunity pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi.

"Odteraz budú zákony platiť pre všetkých rovnako. Končí sa priestupková imunita pre sociálne odkázaných ľudí. Poberatelia dávok v hmotnej núdzi mohli beztrestne páchať drobné krádeže, rušiť susedov a zanedbávať výchovu detí a za tieto priestupky boli nepostihnuteľní. Od 1. januára 2014 tento stav končí. "

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error