DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Osuský

SaS

Iste v duchu interpretácie nálezu Ústavného súdu o vymenúvaní a vymenovaní bude možné vyhodnotiť a zvážiť morálnu osobnostnú a inú kvalifikáciu toho, koho mi predostrie Súdna rada ako predsedu Najvyššieho súdu.

Boj o Prezidentský palác - Osuský vs Behýl - 20.01.2014
Neoveriteľné

P. Osuský naráža na uznesenie Ústavného súdu z 24. októbra 2012, ktoré umožnilo prezidentovi SR nevymenovať kandidáta na generálneho prokurátora z dôvodu nesplnenia zákonných predpokladov, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu. V prípade, že by sa prezident rozhodol nevymenovať predsedu Ústavného súdu, pravdepodobne by musel opäť rozhodovať Ústavný súd o ústavnosti tohto kroku. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa Ústavy SR čl. 145 ods. 3 môže prezident vymenúva predsedu Najvyššieho súdu: 

"Predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147."

P. Osuský naráža na uznesenie Ústavného súdu z 24. októbra 2012. Nález ÚS SR sa najmä týkal čl. 150 Ústavy o vymenovaní generálneho prokurátora.
Podľa tohto nálezu :

"Prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje.

Nevymenovať kandidáta môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu
kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vrcholným predstaviteľom, alebo spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných orgánov (čl. 101 ods. 1 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky). 
Prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné."

Čo sa týka textu uznesenia morálne a osobnostné predpoklady môžu byť dôvodom na nevymenovanie prezidentom do funkcie. Tieto dôvody môžu znižovať vážnosť funkcie, ktorú má kandidát zastávať a tak môže dôjsť k ohrozeniu a riadnemu fungovaniu inštitúcie. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error