DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Je potrebné odpracovať 8 hodín týždenne, aby vôbec človek túto dávku dostal. Jedná sa o celú dávku.

Zákon o dávkach v hmotnej núdzi - 20.01.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože poslanec Kaník hovorí iba o dávke v hmotnej núdzi, ktorá je od 1.1.2014 61,60 €. Ak sa jednotlivec, ktorému bola ponúknutá práca, rozhodne, že túto prácu odmietne, dávka v hmotnej núdzi sa mi znižuje o 61,60 €, čiže o celú sumu dávky v hmotnej núdzi. V prípade, že bude spĺňať ostatné, zákonom stanovené podmienky, ostatné príspevky mu budú poskytnuté. 

Podľa zákona č. 417 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, skutočne platí, že pokiaľ chce jednotlivec poberať dávku v hmotnej núdzi, musí si splniť povinnosť odpracovať 8 týždenne, teda 32 hodín mesačne a to však za podmienky, že mu táto práca bola ponúknutá. Pokiaľ mu práca od príslušného úradu nebola ponúknutá, peniaze mu musia byť vyplatené.

[2]...ak v odsekoch 5 a 6 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti...

Zákon taktiež upravuje výnimočné situácie, kedy sa na jednotlivca nevzťahuje povinnosť odpracovať stanovených 32 hodím mesačne a teda mať nárok na vyplatenie plnej výšky dávky (tieto situácie stanovuje §10, odsek 8).

[8] Odsek 3 sa nevzťahuje na člena domácnosti,
a) ktorý je uvedený v§ 7 ods. 2 písm. a) až c) a e) až h),
b) ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo na príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,
c) ktorým je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do troch rokov veku,
d) ktorým je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov veku,
e) ktorý vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku činnosť alebo práce podľa odseku 3 písm. c) na základe dohody, od ktorej úrad odstúpi podľa odseku 11, alebo
f) ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) nebolo ponúknuté.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error