DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľudovít Kaník

SDKÚ-DS

Faktom zostáva, že tento zákon (o hmotnej núdzi, pozn.) sa snaží dosiahnuť ten istý cieľ, ako som ja ako minister dosiahol už pred 10 rokmi. To znamená (...) aktivačné práce.

Zákon o dávkach v hmotnej núdzi - 20.01.2014
Pravda

Súčasný zákon sa skutočne zameriava na porovnateľný cieľ, aký sa snažil dosiahnúť Ludovít Kaník vo funkcii ministra sociálnych vecí, teda aby si sociálne dávky poberatelia odpracovali v prospech obce, alebo inej organizácie určenej zákonom. 

Ľudovít Kaník bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny v rokoch 2002-2005, kedy bol priaty zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 599/2003 Z.z. Zákon naozaj hovorí o aktivačnom príspevku, ktorý upravuje v paragrafe 12:

"Aktivačný príspevok za vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt, patrí občanovi v hmotnej núdzi nepretržite najviac počas 18 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Občan sa osobne zúčastňuje na vykonávaní na menších obecných služieb v rozsahu najmenej 10 hodín týždenne a najviac 20 hodín týždenne." Výška aktivačného príspevku v tomto znení je 63,07 eur

Nový zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v § 10 ods. 3 hovorí, že dávka sa zníži o 61,60 € za každého plnoletého práceschopného člena domácnosti, ktorý sa nezúčastní v rozsahu 32 hodín mesačne
a)menších obecných služieb
b)dobrovoľníckej činnosti
c)prác na predchádzanie mimoriadnej situácie, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2014
success
error