DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Nemusel by ich platiť kraj, ale kraj môže a v zmysle zákona takú kompetenciu má, pri združení niekoľkých obcí, ktorých spája spoločný problém, im na túto potrebu poskytnúť časť zo svojho rozpočtu. (hovorí o zriadení obecnej polície, pozn.)

Boj o palác sa zacína a plány Kotlebu v BBSK - 02.12.2013
Pravda

Napriek tomu, že sú citované znenia zákonov vágne, je možné o ne oprieť argumentáciu za účelom prerozdeľovania prostriedkov rozpočtu vyššieho územného celku v zmysle zákona tak, ako uvádza Marian Kotleba. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov:

§ 4
(1) Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä
o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja


Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: 

§ 8
Výdavky rozpočtu vyššieho územného celku
(1) Z rozpočtu vyššieho územného celku sa uhrádzajú
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo s obcou, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,
(2) Z rozpočtu vyššieho územného celku sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je vyšší územný celok, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia vyššieho územného celku.
(4) Vyšší územný celok môže poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia vyššieho územného celku. Vyšší územný celok môže poskytovať dotácie aj iným obciam alebo vyšším územným celkom, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
(5) Právnickej osobe neuvedenej v odsekoch 2 a 4 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, môže vyšší územný celok poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku len na podporu všeobecne prospešných služieb, 14) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 15) na podporu podnikania a zamestnanosti.
(6) Ak vyšší územný celok zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu 16) alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní právnickej osoby podľa osobitného predpisu, 16) môže vyšší územný celok na tieto účely použiť rozpočtové prostriedky; rozpočtové prostriedky môže použiť aj na úhradu členských príspevkov.17)

Dátum zverejnenia analýzy: 01.12.2013
success
error