DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

... pretože my neprivatizujeme. (nemocnice, pozn.) To je prvá vec. Nie, je to strategický partner. Ten môže odkúpiť časť akcií, môže navýšiť základné imanie, môže si nemocnicu prenajať, môžeme kombinovať tieto tri spôsoby. To je rozhodnutie zastupiteľstva. To je v uznesení. To je fakt.

Volby VÚC 2. kolo - Trnava - 14.11.2013
Zavádzajúce

Tibor Mikuš tvrdí, že v prípade nemocníc v Dunajskej Strede a v Galante sa nedá hovoriť o privatizácii, pretože ide o vstup strategického partnera. Je pravdou, že Zastupiteľstvo TTSK schválilo v predmetnej veci "vstup strategického partnera" spôsobom, ktorý opísal Tibor Mikuš. A síce prevodom cenných papierov, formou zvýšenia základného imania, dlhodobým prenájmom nemocníc alebo kombináciou predchádzajúcich možností. Avšak takáto forma právnych zmien má podľa definície znaky privatizácie. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

2. októbra 2013 bolo na 25. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK prijaté Uznesenie č. 739/2013/25, na základe ktorého bol schválený:

"Zámer vstupu strategického partnera osobitne pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a osobitne pre Nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., v ktorých je TTSK majoritným akcionárom, nasledovným spôsobom:
a) prevodom cenných papierov – kmeňových listinných akcií na meno Trnavský samosprávny kraj emitentov Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. na základe obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú Prílohou č. 1 tohto uznesenia
b) formou zvýšenia základného imania na základe dohody akcionárov v súlade s §205 obchodného zákonníka (v Prílohe č. 2 aktuálne ponuky spoločností)
c) dlhodobým prenájmom nemocníc
d) kombináciou predchádzajúcich možností"


V prílohe č.1 daného Uznesenia sa v dokumente "Súťažné podmienky" uvádza: "Predmetom Zmluvy o prevode akcií v NsP je odplatný prevod Akcií NsP, ktorých vlastníkom je TTSK ako predávajúci, na vybraného Účastníka ako kupujúceho za dohodnutú kúpnu cenu a za ďalších podmienok, ktoré predložený návrh Zmluvy o prevode akcií v NsP Účastníkom musí obsahovať v zmysle týchto Súťažných podmienok."


To, či je tieto postupy, resp. niektorý z nich, možné považovať za privatizáciu, závisí od chápania pojmu "privatizácia". Podľa definície:
"Pojem privatizácie môžeme chápať z dvoch hľadísk. V najširšom zmysle slova ide o rast podielu súkromného sektoru na úkor sektoru štátneho. Tento podiel sa zvyšuje dvoma spôsobmi - zmenou štátnych podnikov na podniky v súkromnom vlastníctve a vznikom nových súkromných podnikov. Z užšieho hľadiska znamená privatizácia proces postupnej premeny štátneho vlastníctva na rôzne formy privátneho vlastníctva."

Jeden zo spôsobov prevodu na budúcich majiteľov môže byť: "založenie akciovej alebo inej obchodnej spoločnosti i predaj akcií ..."

Tibor Mikuš síce vyhlásil"Neobmedzujeme sa na žiadnu známu formu spolupráce.", čím pravdepodobne chcel naznačiť, že sa nejedná o "klasickú" formu privatizácie, avšak na základe uvedenej definície sa domnievame, že v tomto prípade "vstup strategického partnera" vykazuje niektoré zo znakov privatizácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.11.2013
success
error