DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Kraj môže zo svojej kompetencie (hovorí o zákone 416/2001, pozn.) spraviť zásadnú vec, a síce pri spoluurčovaní minimálnej verejnej siete zdravotníckych zariadení, určiť nielen počet lekárov, povedzme v jednotlivých oblastiach, ale aj ich regionálne rozmiestnenie.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Pravda

Samosprávne kraje (ďalej len SK, pozn.) môžu naozaj spoločne s Ministerstvom zdravotníctva ovplyvňovať počet zdravotníckych zariadení a lekárov. Ich regionálne rozmiestnenie nevedia síce ovplyvniť priamo, ale nepriamo prostredníctvom vydania, resp. zamietnutia povolenia. 

SK majú právomoc zriaďovať polikliniky a nemocnice s poliklinikou II. typu a taktiež vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zariadeniach. SK vydávajú povolenia pre súkromníkov a taktiež majú právo kontrolovať zdravotnícke zariadenia.

Podľa Zákona č. 416/2001 (pdf.)

§ 3 Prechod pôsobností na samosprávne kraje

Na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku

m) zdravotníctva:

1. zriaďovanie polikliník a nemocníc s poliklinikou II. typu,

2. vedenie registra zdravotníckych zariadení,

3. vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto neštátnych zdravotníckych zariadeniach: 

3.1. ambulancia vrátane stanice lekárskej služby prvej pomoci a ambulancie v zariadení sociálnych služieb, 3.2. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti, 3.3. agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 3.4. dialyzačné stredisko, 3.5. poliklinika, 3.6. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 3.7. nemocnica I. typu, 3.8. nemocnica s poliklinikou I. typu, 3.9. nemocnica s poliklinikou II. typu, 3.10. liečebňa pre dlhodobo chorých, 3.11. hospic,3.12. geriatrické centrum, 3.13. psychiatrická liečebňa, psychiatrická nemocnica a psychiatrický stacionár a centrum pre liečbu drogových závislostí, 3.14. zubná technika, ak nie je ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,

4. rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam vedúcich zdravotníckych zariadení,

5. rozhodovanie o povinnosti zdravotníckeho zariadenia poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe v prípade odmietnutia jej návrhu na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo odstúpenia od tejto dohody z dôvodu zmeny odborného zamerania zdravotníckeho zariadenia alebo pracovného zaťaženia,

6. zabezpečovanie zastupovania v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným štátnym zdravotníckym zariadením alebo zdravotníckym zariadením,..."

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error