DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

V podstate všetky naše kompetencie určuje zákon 416 z roku 2001, ktorý hovorí o tom, čo všetko v podstate je samosprávny kraj povinný zabezpečiť.

Volby do VÚC - Banská Bystrica - 30.10.2013
Nepravda

Marian Kotleba uvádza zákon 416/2001, ktorý ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa osobitného zákona samosprávne kraje (ďalej len SK, pozn.). Tento zákon však nie je jediným zákonom, ktorý hovorí o kompetenciách SK. Ich kompetencie upravuje aj zákon 302/2001 

(pdf.), ktorý okrem iného hovorí o pôsobnosti SK, o možnosti SK vydávať všeobecne záväzné nariadenia či o právach a povinnostiach predsedu SK.

Marian Kotleba tvrdí, že zákon 416/2001 určuje "v podstate všetky" kompetencie SK. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, hodnotíme tento výrok ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.10.2013
success
error