DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Osobný úrad a podobne, osobný úrad je priamo pod riadením vedúceho služobného úradu, ktorého si minister vybral a na túto pozíciu.

Ministerské rodinkárstvo, potraviny a problémy polnohospodárov - 07.10.2013
Pravda

Podľa § 12 ods.1 je vedúci služobného úradu služobne najvyšší vedúci zamestnanec v služobnom úrade. Vedúci služobného úradu je vymenovaný vládou SR na návrh príslušného ministra. Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu. Výrok Z. Simona hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 400/2009 Z.z. (aktuálne znenie, účinné od 1.7.2013) štátnej službe hovorí o  subsidiarite funkcií v služobnom úrade v súvislosti s vedúcim služobného úradu a o jeho dosadzovaní do tejto funkcie.

Vedúci služobného úradu § 12:

(1) Vedúci služobného úradu (ďalej len "vedúci úradu") na účely tohto zákona je služobne najvyšší vedúci zamestnanec v služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy,okrem štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii podľa § 6 ods. 3 písm. b) piateho bodu.

(2) Vedúci úradu je oprávnený konať v príslušnom služobnom úrade vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov; vedúci úradu je oprávnený konať aj vo veciach právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer, ak to ustanovuje osobitný predpis.21) Vedúci úradu môže v služobnom predpise poveriť konaním podľa prvej vety vedúceho zamestnanca.

§ 13

(1) Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra.

(2) Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy.

§ 14
Osobný úrad

(1) Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.10.2013
success
error