DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Hrnčiar

#SIEŤ

Väčšinou prechádzajú návrhy, aj ústavnou väčšinou, pozrite si hlasovania, ešte sa nestalo, že by vládny návrh zákona nebol schválený…

Duriš Nicholsonová a Hrnciar v Na telo - 17.09.2018
Pravda


V zozname neschválených návrhov zákonov sa za súčasné legislatívne obdobie nachádza iba jeden vládny návrh zákona z júla 2017, ten bol však v novembri 2017 listom vzatý späť. Všetky ostatné vládne návrhy boli v tomto legislatívnom období schválené. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Vo vládnom návrhu z júla 2017 išlo o zákon, " ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov". Návrh zákona bol 28. novembra 2017 listom od navrhovateľa vzatý späť.

Podľa prehľadu schválených návrhov zákonov dostupného na stránke Národnej rady Slovenskej republiky, boli od začiatku terajšieho funkčného obdobia vlády SR schválené všetky jej návrhy zákonov. Dokopy bolo týchto schválených vládnych návrhov zákonov 180.

Za pravdu taktiež môžeme označiť, že vládne návrhy zákonov sú zväčša schválené kvalifikovanou väčšinou, čo v podmienkach slovenského parlamentu predstavuje 90 alebo viac poslancov, čo dosvedčujú výsledky hlasovaní v parlamente zverejnené na webovej stránke NR SR.  

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error