DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubica Laššáková

SMER-SD

...RTVS má viaczdrojové financovanie. Jednak teda je to takzvaná zmluva so štátom, potom sú to koncesionárske poplatky, (...). A potom sú to príjmy z reklamy. Tie príjmy z reklamy sú pomerne nepatrné,(...).

Ministerky na TA3 - 09.04.2018
Pravda

Podľa § 20, zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska sú príjmami RTVS, ako tvrdí ministerka Laššáková, úhrady za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytovanými RTVS (koncesionárske poplatky), príspevky zo štátneho rozpočtu, príjmy z vysielania mediálnej komerčnej komunikácie či iné sponzorské dary, prípadne príjmy z prenájmu či podnikania. Podľa poslednej dostupnej Výročnej správy o činnosti RTVS za rok 2016 príjmy z reklám dosiahli 2 959 836 eur z celkovej sumy nadobudnutých príjmov za tento rok vo výške 137 517 851 eur (.pdf, s.104), čo predstavuje približne 2,15 % celkových príjmov. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

RTVS ako každá iná verejnoprávna inštitúcia, na základe zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. 

§ 20, odsek 1 spomínaného zákona hovorí, že príjmy RTVS tvoria:
"a) úhrada za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska,
b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia,
c) príjmy z vysielania mediálnej komerčnej komunikácie,
d) sponzorské plnenia podľa osobitného predpisu určené na priame alebo nepriame financovanie programov,
e) príjmy z prenájmu a predaja majetku Rozhlasu a televízie Slovenska,
f) výnosy z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky a z finančných investícií; výnosy z vkladov príjmov podľa písmena b) sú príjmom štátneho rozpočtu,
g) dary od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d),
h) dedičstvo v prospech Rozhlasu a televízie Slovenska,
i) granty od fyzických osôb a právnických osôb na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d),
j) iné príjmy neuvedené v písmenách a) až i)."

Druhá časť výroku ministerky Ľubici Laššákovej tvrdí, že príjmy z reklám sú pomerne nepatrné k celkovým príjmov RTVS. Na základe údajov z Výročnej správy o činnosti RTVS za rok 2016, ktorá je momentálne posledná dostupná, tieto príjmy predstavujú sumu 2 959 836 eur k celkovej sume príjmov RTVS 137 517 851 eur (.pdf, s.104).

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2018
success
error