DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...my si zakazujeme alebo potláčame tieto stimuly v časti našej krajiny, kde tá nezamestnanosť je naozaj už nízka.

Kažimír o ekonomickom raste - 12.02.2018
Neoveriteľné

Vo februári 2018 bol schválený  zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa novely zákona už nebude podmienkou na udelenie investičnej pomoci tvorba pracovných miest: K zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese." Podľa vyjadrenie Tlačového odboru Ministerstva financií posudzuje udeľovanie investičnej pomoci Ministerstvo financií na základe interného analytického hodnotenia, pričom jedno z kľúčových kritérií je aj miera nezamestnanosti v danom okrese, kam smeruje investícia. Okres s vyššou nezamestnanosťou má viac bodov a teda daná žiadosť o investičnú pomoc má väčšiu šancu na úspech, no miera nezamestnanosti nie je jediným kritériom.  Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Novelizáciou zákona sa podľa ministra Žigu nastavuje taktiež aj nová štruktúra poskytovania investičných stimulov. Mala by sa nastaviť smerom od západu na východ a od priamych k nepriamym investičným stimulom. To by v praxi znamenalo - čím je investícia viac na východ, tým bude môcť byť viac podporená vládou. Zároveň nebude pomoc poskytovaná v priamej peňažnej forme, ale vo forme daňových úľav.

§ 5 písm. f) stanovuje, že: "okres hlavného miesta realizácie investičného zámeru je rozhodujúci pre určenie maximálnej intenzity investičnej pomoci pre investičný zámer." V § 29 sú uvedené zmocňovacie ustanovenia pre vládu SR podľa ktorých vláda stanoví "maximálnu intenzitu investičnej pomoci a maximálnu výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky." Pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, ak nemá významný regionálny prínos (§ 15 ods. 5)

K výroku nám poskytol vyjadrenie Tlačový odbor Ministerstva financií v nasledovnom znení:
"Návrhy na investičnú pomoc prechádzajú na MF SR interným analytickým hodnotením. Jedno z kľúčových hodnotených kritérií je miera nezamestnanosti v okrese kam smeruje investícia. Okresy s vyššou mierou nezamestnanosti majú vyššie skóre hodnotenia, a teda aj vyššiu šancu na získanie stimulov. Miera nezamestnanosti nie je jediným kritériom, ovplyvňuje však umiestnenie stimulov."

Dátum zverejnenia analýzy: 11.02.2018
success
error