DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

50% ceny práce v priemere odchádza do štátneho rozpočtu rôznymi kanálmi.

Lubyová a Beblavý v O5M12 - 04.12.2017
Pravda

Miroslav Beblavý má pod cenou práce na mysli celkové náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Pojem cena práce sa označuje aj ako superhrubá mzda, ktorú tvorí súčet čistej mzdy zamestnanca a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Podľa výšky aktuálnych sadzieb zaplatí zamestnávateľ na odvodoch do Sociálnej poisťovne 35,2 % z vymeriavacieho základu. Na preddavky na zdravotné poistenie ide ďalších 10 %. Celkovo teda 45,2 % ceny práce tvoria odvody na sociálne a preddavky na zdravotné poistenie. Keďže táto hodnota sa približuje 50-tim %, ktoré uvádza Beblavý, výrok hodnotíme ako pravdivý.

Sociálne poistenie je zadefinované v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa § 2 tohto zákona sociálne poistenie tvorí „nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva; dôchodkové poistenie (tvorené starobným a invalidným poistením, pozn.); úrazové poistenie ako poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu (...) a choroby z povolania; garančné poistenie ako poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu (...) a na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (...) nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie; a poistenie v nezamestnanosti ako poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti."

Výška sadzieb odvodov pre zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne je uvedená v nasledujúcej tabuľke.


Výška sadzby sa počíta z vymeriavacieho základu, ktorým je vymeriavací základ zamestnanca. Minimálnou výškou vymeriavacieho základu je minimálna mzda, maximálna výška je stanovená na 6 181 eur.

Sadzba preddavkov zdravotného poistenia je pre zamestnávateľov 10 % z vymeriavacieho základu, v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva zdravotne postihnutú osobu, sa táto sadzba zníži na 5 %. Aj pri zdravotnom poistení sa vymeriavací základ zamestnávateľa počíta z vymeriavacieho základu zamestnanca. Pre rok 2017 minimálny ani maximálny preddavok nie je určený.

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je výška sadzieb odlišná. SZČO zaplatí na sociálnom poistení a preddavkoch na zdravotné poistenie až 47,15 % svojho príjmu, 33,15 % príjmu SZČO tvorí sociálne poistenie, zvyšných 14 % odchádza na preddavky na zdravotné poistenie.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.12.2017
success
error