DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Karol Pataky

MOST-HÍD

...minulý rok sme dostali (mesto Královský Chlmec, pozn.) 198 500 eur na rekonštrukciu škôlky, spravili sme ju zo 107 tisíc eur. Ostatné sme poslali naspäť štátu.

Volby 2017 KSK v RTVS - 27.10.2017
Nepravda

Podľa zmluvy k rekonštrukcii škôlky v Kráľovskom Chlmci mala byť samospráve tohoto mesta na uvedený účel poskytnutá zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny suma 569 810 eur. Výrok Karola Patakyho preto hodnotíme ako nepravdivý.


Na území mesta Kráľovský Chlmec sa nachádza jediná materská škola - na ulici Lájosa Kossutha s dvomi elokovanými pracoviskami, z toho jednou na území mesta. Mesto si v roku 2016 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi "Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" na účel nadstavby, rekonštrukcie a rozšírenia kapacity spomínanej materskej školy. Podľa zmluvy, uzavretej vo februári 2017 (.pdf) boli celkové oprávnené výdavky na realizáciu uvedenej rekonštrukcie vyčíslené na 599 800 eur; z nich sa poskytovateľ (MPSVaR cez Európsky fond regionálneho rozvoja) zaviazal na tento účel poskytnúť maximálne 569 810 eur a prijímateľ (mesto Kráľovský Chlmec) mal podľa zmluvy zabezpečených zvyšných 29 990 eur na oprávnené výdavky na rekonštrukciu spomínanej škôlky (.pdf, s. 5). Koniec realizácie projektu je v súčasnosti naplánovaný na 1. júl 2019.

Nejde však o jedinú zmluvu, súvisiacu s rekonštrukciou materskej školy v Kráľovskom Chlmci. V auguste 2017 bola napríklad uzavretá zmluva (.pdf) medzi týmto mestom a trebišovskou firmou STAVIMAT s.r.o., ktorej predmetom je druhá etapa zateplenia a obnovy obalových konštrukcií tejto škôlky. 

V druhej polovici októbra 2017 bola takisto zverejnená informácia o opätovnom prehodnotení ponúk na zhotovenie samotného vyššie uvedeného projektu nadstavby, rekonštrukcie a rozšírenia kapacity materskej školy v Kráľovskom Chlmci, nakoľko pôvodné vyhodnotenie ponúk považoval poskytovateľ nenávratného finančného príspevku v rozpore s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu príliš nízkej ceny ponúk (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2017
success
error