DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Raši

Hlas

..kraj nemá priamu kompetenciu získavania investorov v zmysle investičných stimulov alebo iných nástrojov. Toto je úloha štátu, najmä prostredníctvom agentúry SARIO.

Volby 2017 KSK v RTVS - 27.10.2017
Pravda

Samosprávne kraje, vrátane Košického, skutočne nemajú v priamej kompetencii získavať investorov pomocou investičných stimulov a iných nástrojov. Túto úlohu v SR plní niekoľko inštitúcií, jednou z nich je aj vo výroku spomínané SARIO. Výrok Richarda Rašiho preto hodnotíme ako pravdivý. 


Vyššie územné celky majú podľa § 4 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov kompetencie v rôznych oblastiach vrátane dopravnej obslužnosti kraja, utvárania podmienok pre rozvoj zdravotníctva či utvárania a koordinácie cestovného ruchu na území predmetného kraja. Získavanie investorov pomocou ekonomických nástrojov, ako sú napríklad investičné stimuly však medzi ne nepatrí.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podľa informácií, zverejnených na jej webstránke je jednou z jej kľúčových kompetencií "nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu." Takisto v rámci kľúčových aktivít pre investície sa agentúra zaväzuje "podporovať investičné projekty domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis a ponúkať konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci a nových stimulačných prostriedkov výhodných oproti konkurencii."

Medzi ďalšie štátne inštitúcie, ktoré majú vo svojej kompetencii podporu získavania investorov pre Slovensko, je Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Zákon č. 9/1992 Z.z. o obchodných a priemyselných komorách v § 5 ods. 2 pís. b) a k) ustanovuje, že SOPK v rámci svojej pôsobnosti "spolupôsobí pri koordinácii a uskutočňovaní hospodárskych vzťahov Slovenskej republiky so zahraničím; zriaďuje a spravuje zariadenia a inštitúcie na podporu rozvoja podnikania a vzdelanosti v tejto oblasti." 

Medzi organizácie, ktoré pomáhajú pri získavaní investorov pre určitý región, patrí napríklad Východoslovenská investičná agentúra (VIA), ktorá chce podľa informácií zo svojej webovej stránky "prostredníctvom nových investícií priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné príležitosti, ktoré budú vytvárať vysokú pridanú hodnotu v oblasti priemyselnej výroby, cestovného ruchu, služieb, výskumu a vývoja v rôznych sektoroch hospodárstva."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.10.2017
success
error