DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

Pokles BBSK bol spôsobený len účtovnými odpismi. Pán Belica počas svojho volebného obdobia predal majetok vo výške 4,8 mil. eur., pán Kotleba v BB 590 tis. eur. To svedčí o tom, v čom bol ten pokles majetku spôsobený.

Volby 2017 NRSK v RTVS - 21.10.2017
Nepravda

Podľa výročnej správy Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2013 došlo k predaju dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za hodnotu 1 912 461 eur a k predaju cenných papierov v hodnote 2 475 eur. Konsolidovaná výročná správa už uvádza výnos z predaja dlhodobého hmotného a nehmotného majetku za 1 914 722 eur. Za rok 2014 mal byť predaný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok vo výške 353 992 eur, v roku 2015 v hodnote 1 985 919 eur. Výročná správa za rok 2016 uvádza, že v danom roku došlo k predaju majetku vo výške 1 715 942 eur. Celkovo tak výnosy z predaja majetku predstavujú za obodbie 2013-2016 5,97 miliónov. Celkový majetok kraja pritom narástol, Úrad NSK spolu s rozpočtovými  a príspevkovými organizáciami disponoval s aktívami vo výške 310 442 552 eurami v roku 2013. Z tejto sumy 204 594 546 patrí Úradu NSK. Výročná správa za rok 2016 informuje, že k 31. decembra 2016 disponoval kraj s majetkom 332 734 718 eur.


Banskobystrický samosprávy kraj mal koncom roka 2013 (.pdf, s. 116) majetok vo výške 319 971 223 eur (počítame súčet aktív Úradu BBSK, príspevkových a rozpočtových organizácií). Záverečný účet samosprávneho kraja za rok 2016 (.pdf, s. 6) uvádza, že celková výška aktív kraja vykázaná rozpočtovými a príspevkovými organizáciami vrátane Úradu BBSK bola v hodnote 278 319 870 eur. Keď sa nezapočítava majetok príspevkových a rozpočtových organizácií, majetok v roku 2013 predstavoval 219 595 347 eur a značne klesol, pretože v roku 2016 už bol len na úrovni 193 586 309 eur.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji za obdobie 2013-2017 boli stopnuté eurofondy, súčasný župan Kotelba avizoval už pri nástupu do funkcie, že nechce spoliehať na európske peniaze. Napriek tomu, že kraj nemohol pracovať s európskymi peniazmi, kraj dostal výrazne viac peniazí od štátu z daní, ako Kotlebov predchodca Maňka.

V Banskobystrickom kraji hneď v roku 2013 boli plánované výnosy z predaja majetku vo výške 2 289 944 eur. V roku 2014 (.pdf, s. 97) boli plánované výnosy z predaja vo výške 100 tisíc eur, nakoniec predaný majetok bol predaný v hodnote 19 109 eur. V roku 2015 boli plánované príjmy z predaja tiež na úrovni 100 tisíc eur, avšak nakoniec došlo k navýšeniu na 376 189 eur. V roku 2016 nebol naplnený plánovaný balík 300 tisíc eur, príjmy z predaja majetku predstavovali 140 322 eur (.pdf, s. 92). Z vyššieho jasne vyplýva, že predaj majetku v Banskobystrickom kraji dosahoval väčšiu mieru, než to uvádza Milan Uhrík.Majetku obcí a VÚC sa venuje zákon č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí účinný od 01.02.2017. Ten okrem iného ustanovuje rozsah štátneho majetku, ktorý prechádza do vlastníctva obcí, prípadne VÚC. Podľa zákona majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce. Patria tam aj tie nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky. Decentralizovaný majetok štátu nepodlieha exekúciám a konkurzom a nie je možné naň zriadiť záložné právo.

Podľa účtovnej závierky z 31.12. 2016 BBSK disponoval majetkom v hodnote 193 586 309,28 eur. 31.12. 2013 to však bolo  219 595 347,65 eur, takže môžeme povedať, že hodnota majetku BBSK sa počas funkčného obdobia župana Mariana Kotlebu znížila o viac než 26 miliónov eur. Samozrejme, táto strata nemusí byť nutne spôsobená odpredajom majetku. Uhrík uvádza, že Kotleba predal majetok vo výške 590 tisíc eur. Portál ziar.dnes.24.sk však 17.10.2016 informoval, že Kotleba podpísal predaj pavilónu nemocnice v Žiari nad Hronom za 1,45 milióna eur, čo je viac ako dvojnásobok toho, čo bolo podľa Uhríka predané za celé Kotlebove funkčné obdobie.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.10.2017
success
error