DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Konrád Rigó

...MOST-HÍD má vo svojom programe dlhodobo, zmeny územného členenia.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Nepravda


Zmeny územného členenia sa v komplexnej forme do programu strany Most-Híd dostali až v roku 2016. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Strana Most-Híd sa vo svojom programe Občianska vízia 2016  naozaj venuje zmene územného členenia v kapitole Rozvoj regiónov v ktorej sa hovorí:
"Najväčšou prekážkou rozvoja regiónov v súčasnosti je absencia organických regiónov, ktoré by sa mohli rozvíjať ako celok. Pôvodné prirodzené regióny boli ukryté v rámci veľkých krajov, v horšom prípade boli rozčlenené medzi viaceré kraje či okresy. Práve preto sa zdá jednoznačné, že účinný rozvoj regiónov sa dá realizovať len prehodnotením členenia verejnej správy. Nové a kvalitnejšie členenie by umožnilo zvýšiť efektívnosť alokácie regionálnych zdrojov a cielene podporovať tie regióny, ktoré sú na pomoc najviac odkázané. Základným cieľom reforiem bude: lacnejšie a bližšie k občanom. 

1A. Reforma systému krajov je nevyhnutná. Súčasné členenie, ktoré nereflektuje miestne a regionálne špecifiká, nedokáže byť dostatoč- ne funkčné. Nerovnováha v rámci krajov sa prejavuje aj v nízkej účasti voličov na voľbách do krajských zastupiteľstiev. Potrebujeme kraje, ktoré sú logické jednak z hľadiska ekonomických aspektov a zároveň sú pre obyvateľov čitateľné a prijateľné. Most-Híd navrhuje nové členenie na také administratívne jednotky, ktoré by boli bližšie k občanom a zároveň by fungovali efektívnejšie. Pri jeho vytvorení musíme vychádzať predovšetkým z prirodzených regiónov – teda z tých organicky previazaných oblastí, ktoré spája aj históriou generovaná tradícia.
1B. Zároveň je nevyhnutná aj úplná revízia systému členenia okresov. Súčasné okresy sú nesúmerné, neberú do úvahy reálne hospodárske a spoločenské väzby, sú nepopierateľným dedičstvom éry mečiarizmu. Potrebujeme okresy, ktoré rešpektujú hranice tzv. mikroregiónov: sú to územné jednotky, ktoré sú určené prirodzeným a reálnym pohybom obyvateľstva po súradnici: úrady – nemocnice – obchod. Hranice mikroregiónov boli definované už aj v dopadovej správe vlády Mikuláša Dzurindu v roku 2005. "

Zmienku o zmene územného členenia takisto nenájdeme ani v programe strany pre voľby v roku 2010, V tomto programe nájdeme nespočetne veľa zmienok ohľadne regionálnej politiky, ako napríklad: "Cieľom strany MOST - HÍD je zabezpečiť podmienky pre porovnateľný rast všetkých regiónov Slovenska a pre najzaostalejšie oblasti vypracovať plán pomoci..."

"...zmiernenie regionálnych rozdielov v hospodárstve a životnej úrovni prostredníctvom európskej a štátnej rozvojovej politiky..."

"Strana MOST-HÍD si uvedomuje , že 86 % územia SR je vidieckeho charakteru, preto kladieme veľký dôraz na vidiecku a regionálnu politiku. Pristupujeme k návrhom riešenia komplexne ako súčinu jednotlivých opatrení. Naším cieľom je plnohodnotný život aj na vidieku. Za základ prosperujúceho vidieka a regiónu považujeme funkčnú samosprávu a aktívnych ľudí na vidieku, a chceme prispieť k zachovaniu vidieckeho charakteru týchto regiónov."

Problematiky zmeny územného členenia sa stručne dotýkajú zásady a ciele regionálnej politiky, kde sa píše: "Základné zásady a ciele regionálnej politiky sú nasledovné: 1. Subsidiarita a decentralizácia..."

26. januára 2014 informuje denník Pravda, že vtedajší poslanec Most-Híd Zsolt Simon začal s petíciou za nové územné členenie Slovenska pre vytvorenie systému 16 žúp. To však nie je jednou s priorít strany pre voľby v roku 2012. V programe s takmer 100 bodmi, ktorý naväzuje na ten z roku 2010 vidíme hlavne ďalšiu snahu o širšie možnosti, podporu podnikania a rozvoja v regiónoch.
 
Etrend.sk zas píše, že "...keď v lete roku 2000 vláda odhlasovala, že sa má republika rozdeliť na 12 žúp, svoju zhodu nevyjadrila v legislatívnom návrhu, ktorý poslala do parlamentu, ale otvorila nový spor. Spôsobila to strana Bélu Bugára, ktorá žiadala, aby sa okresy Komárno, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Nové Zámky a Levice spojili v jednej župe."

V rozhovore pre aktuality.sk pred voľbami v roku 2016 je jedna z otázok reportéra: "Okrem iného chcete presadiť reformu územno-právneho členenia Slovenska. Je to už vaša stálica v predvolebných programoch. Chcete stále presadiť komárňanskú župu?" 

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error