DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

...poslanci z Galanty, Dunajskej Stredy, napriek tomu, že nemáme z toho priamy úžitok, ale hlasovali sme vždy za finančnú pomoc pre toto letisko.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Nepravda

V zastupiteľstve TTSK v súčasnom volebnom období sa hlasovalo o pohľadávkach piešťanského letiska raz, a to 22. apríla 2015. Návrh v prospech letiska bol schválený, pričom štyria poslanci z Galanty a Dunajskej Stredy neboli na hlasovaní prítomní a jeden poslanec z Dunajskej Stredy sa hlasovania zdržal. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 

Akcie piešťanského letiska vlastní TTSK (59,31 %), štát cez Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (20,65 %) a samotné mesto Piešťany (20,04 %). Jeho majetok má hodnotu vyše 22 miliónov eur. Na informačnom portáli TASR, bolo 21. novembra 2016 uverejnené, že "z dlžnej sumy 1,8 milióna eur predstavuje vyše 600.000 eur dlh predstavenstvu a dozornej rade na nevyplatených odmenách, 500.000 eur je záväzok za daň z nehnuteľnosti mestu Piešťany od roku 2010."

Na desiatom zasadnutí TTSK, 22. apríla 2015, bolo jedným z bodov aj rokovanie o budúcnosti piešťanského letiska. „Návrh na postúpenie pohľadávky spoločnosti SMS TTSK s.r.o., Starohájska 10, 917 01 Trnava voči dlžníkovi – spoločnosť Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany na Trnavský samosprávny kraj a jej vklad do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.“ (str.13, .pdf)

Ako sa aj ďalej v zápisnici píše, v podstate išlo o prevod pohľadávky spoločnosti SMS TTSK s.r.o. vo výške 1 459 213,84 € na Trnavský samosprávny kraj za odplatu vo výške 1 €. Dôvodom tohto prevodu bolo oddlženie spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., a to spôsobom kapitalizácie pohľadávky. To znamená, že akcionár - TTSK nestratí svoju pohľadávku voči spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., "ale jej kapitalizáciou dôjde k navýšeniu jeho majetkovej účasti a posilneniu vplyvu na rozhodovacích právach akcionára." 

Na stránke Trnavského samosprávneho kraja nájdeme výsledky hlasovaní na jednotlivých zasadnutiach. Zasadnutie z 22. apríla 2015 je jediné v tomto volebnom období, počas ktorého poslanci hlasovali o živote a budúcnosti piešťanského letiska, pričom hlasovanie dopadlo nasledovne (str.15, .pdf). Návrh na postúpenie pohľadávky spoločnosti SMS TTSK s.r.o. voči dlžníkovi – spoločnosť Letisko Piešťany, a.s., na Trnavský samosprávny kraj a jej vklad do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. bol schválený. 32 poslancov hlasovalo v prospech návrhu a dvaja sa zdržali. (Výpis hlasovania, bod 8, .pdf)

V zastupiteľstve TTSK zasadá osem poslancov za obvod Dunajská Streda a sedem poslancov za obvod Galanta. Na hlasovaní o piešťanskom letisku z apríla 2015 ale boli štyria z týchto poslancov neprítomní - Nagy, Kvarda, Gál a Érsek (neskoršie nahradený Lászlóm Miklósom). Poslanec László Bacsó, zvolený za okres Dunajská Streda z SMK, sa ako jediný z prítomných poslancov za Dunajskú Stredu resp. Galantu zdržal hlasovania. Ostatní prítomní za návrh zahlasovali.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error