DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

Vyše 30 % ciest je opravených, to nemá žiadny kraj. Investovali sme 80 miliónov eur za posledné roky. Z toho sme investovali vyše polovicu z vlastných prostriedkov, zvyšok sú úvery a európske fondy.

Volby 2017 TTSK v RTVS - 18.10.2017
Nepravda

Podľa dokumentov predložených poslancom Trnavského kraja bolo v kraji opravených približne 81 km ciest II. a III. triedy za obdobie 2013-2017. Na tieto práce bolo vyčlenených 24 miliónov eur. Opravené úseky predstavujú približne 5 % celkovej siete v kraji. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa § 3d odseku 2 Zákona č. 416/2001 Z. z. O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky "Cesty II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce sú vo vlastníctve samosprávneho kraja ak osobitný predpis neustavuje inak."

V Trnavskom samosprávnom kraji má opravu ciest na starosti Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja. Medzi hlavnými premetmi jej činnosti nájdeme

"...údržba a opravy vozoviek, odvodňovacích zariadení, bezpečnostných dopravných zariadení, mostných a ostatných objektov, ošetrovanie cestného stromoradia, kosenie trávnatých porastov na plochách tvoriacich súčasť ciest, údržba a opravy krajníc, odstavných plôch, odpočívadiel a ostatných súčastí ciest, opravy a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia."

Vyjadrenie "za posledné roky" budeme interpretovať ako posledné volebné obdobie, teda obdobie 2013-2017. Prehľad stavu ciest z júna 2013 uvádza, že v stave nevyhovujúcom a havarijnom bolo v trnavskom kraji dokopy 276,437 km čo je 17,27 % z celkovej dĺžky ciest 1600,374 km. V júni 2017 bolo v nevyhovujúcom a havarijnom stave 303,248 km, čo tvorí 19,06% z celkovej dĺžky 1591,239 km.

Na 25. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK krajskí poslanci dostali dokument s názvom Informácia o rekonštrukcii ciest a mostov vo vlastníctve TTSK
v období rokov 2013 - 2017 (Archív materiálov z rokovania .zip). V ňom je uvedené (príloha č.1), že Trnavský samosprávny kraj zrekonštruoval v období  2013 – 2017 81,047 km ciest II. a III. triedy za  24,68 milióna eur, pričom v posledom roku z toho zrekonštruoval až 63,386 km.
V roku 2013 bolo zrekonštruovaných len 0,621 km na úseku od Kútov k hranici s ČR. V roku 2014 sa pracovalo na 3,9 km, medzi inými na Krajinského moste Piešťany alebo na úseku Trnava-Zeleneč. V roku 2015 bolo vynaložených 3,6 milióna eur na približne 13 km. V období 2016-2017 prebiehali tieto práce v rámci Registra investícií, pričom za opravu 63 km kraj zaplatil o niečo viac ako 17 miliónov eur.

Cestná sieť ciest II. a III. triedy v Trnavskom kraji je 1 592 km dlhá (údaj z októbra 2017), zrekonštruovaných približne 80 km predstavuje 5 % celkovej siete.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2017
success
error