DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

... v BSK chýba 4500 miest v škôlkach, aj keď škôlky sú v právomoci obcí a mestských častí, župa vlastní pozemky a objekty, ktoré môže poskytnúť...

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Pravda

V minulom roku chýbalo v Bratislavskom kraji celkovo 4 677 miest v materských školách. Ako uvádza Juraj Droba, správa škôlok je v právomoci obcí a mestských častí, no zároveň vyššie územné celky disponujú vlastnými pozemkami, s ktorými môžu nakladať. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Na základe Štatistickej ročenky pre materské školy za rok 2016, ktorú vypracoval Centrum vedecko-technických informácií SR (.xls) je možné sledovať, že ku dňu 15. septembra 2016 bolo v Bratislavskom kraji celkovo 4 677 evidovaných nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. V rámci štátnych materských škôl išlo o 4 246 miest, v rámci súkromných škôl išlo o 82 miest a v cirkevných materských školách chýbalo dokopy 349 miest.
Na základe § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete:

a) základné umelecké školy,
b) materské školy,
c) školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy,
d) centrá voľného času,
e) zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
f) jazykové školy pri základných školách,
g) strediská služieb škole,
h) školské internáty.

Na riešení problému s chýbajúcimi miestami v materských školách sa ale môžu podieľať aj samosprávne kraje. Na základe zákona č. 302/2001 Z. z.  o samospráve vyšších územných celkov sa v časti Pôsobnosť samosprávneho kraja môžeme dočítať, že "samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov". Okrem toho sa aj podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja (§ 4, ods. 1, pís. p).

Na základe zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov vyplýva, že pozemky či objekty VÚC (v tomto smere je možné hovoriť napríklad o 4 gymnáziách, 35 stredných odborných školách, 3 spojených školách, 2 konzervatóriách či 2 jazykových školách, ktoré sú v pôsobnosti BSK) by mohli byť využité aj v prospech vytvorenia nových miest v materských škôlkach a tým by mohlo dôjsť aspoň k čiastočnému vyriešeniu problému.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2017
success
error