DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

...kamiónová doprava ide cez centrum Malaciek, župa ide rekonštruovať cesty len po hranicu mesta Malacky, vykašlala sa na ten 1,5 km úsek od tabule do centra..

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Pravda

Bratislavský samosprávny kraj sa začiatkom roku 2018 chystá opraviť cestu tretej triedy medzi Rohožníkom a Malackami. Rekonštrukcia začne za hranicou katastrálneho územia mesta Malacky a skončí na hranici zastavaného územia obce Rohožník. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Na základe Vestníka č. 182/2017 (.pdf) zo 14. septembra 2017 vyhlásil Bratislavský samosprávny kraj verejné obstarávanie na rekonštrukciu cesty III/1113. Na základe opisu obstarávania (s. 139) je možné zistiť, že: "Rekonštrukcia cesty začína v staniční 0,000 = 2,183 km v zmysle pasportu, za hranicou k.ú. mesta Malacky. Trasa je vedená v jestvujúcom koridore cesty III/1113, prevažne vo VO Záhorie, k.ú. Riadok a Obora a sčasti v k.ú. obce Rohožník. Koniec úseku km 7,787 = 10,062 km v zmysle pasportu, na hranici zastavaného územia obce Rohožník".

Súčasná cesta III. triedy medzi Rohožníkom a Malackami nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Zlý stav prehlbuje intenzita dopravy ťažkých nákladných vozidiel z priemyselných závodov. Medzi taký patrí napríklad závod Holcim (Slovensko) a.s., ktorý sa zaoberá výrobou a predajom cementu, transportovaného betónu a kameniva a ktorý je situovaný v Rohožníku. Projekt rekonštrukcie ráta s priamym napojením na diaľničnú sieť D2, z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky a v smere Rohožník - Pernek - Lozorno. Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km, čím bude nová komunikácia kategorizovaná ako komunikácia II. triedy. Podľa spomínaného verejného obstarávania je celková dĺžka navrhovaného úseku 7,787 km (.pdf, s. 139).

Projekt Modernizácia cesty III. triedy 50310 medzi obcou Rohožník a mestom Malacky je projektom Akčného plánu BSK pre roky 2014 – 2020. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) (.pdf) v rámci prioritnej osi 1 (Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch) je cieľom zabezpečiť kvalitné pripojenie znevýhodnených miest a vidieckych regiónov ako aj prepojenie lokálnej siete na infraštruktúru TEN-T a cesty I. triedy.

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (.pdf) bude projekt financovaný z polovice Európskou úniou (3 929 877,85 e­ura), 45 % bude poskytnutých zo štátneho rozpočtu (3 536 890,06 e­ura), piatimi percentami projekt spolufinancuje Bratislavská župa (392 987,78 eura).

Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2017
success
error