DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

...toto je už stanovené v zákone v paragrafe 29, kde nemôžete zrušiť nejakú malotriedku, kde v dosahu šiestich kilometrov nemáte školu....

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Branislav Gröhling hovorí o § 29 zákona o výchove a vzdelávaní, ľudovo nazývaného aj "školský zákon." Tento paragraf spomínaného zákona naozaj ustanovuje vo výroku spomínané opatrenie. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje podľa § 1 napríklad "princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania," sústavu škôl, ich práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti žiakov a detí. 

§ 29 tohto zákona zakotvuje postavenie základných škôl v školskom systéme SR. Ods. 3 v tomto paragrafe delí základné školy podľa počtu ročníkov na "plnoorganizované" (so všetkými ročníkmi) a "neplnoorganizované" (nemá všetkých deväť ročníkov ZŠ). Do druhej skupiny patria aj tzv. malotriedky, ktoré spravidla obsahujú len ročníky prvého stupňa základnej školy, ktoré sú kvôli nízkemu počtu žiakov sústredené do menšieho počtu tried, ako je počet daných ročníkov. V takejto triede stanovuje § 29 ods. 5 pís. b maximálny prípustný počet žiakov na 24 a ods. 8 pís. b toho istého paragrafu minimálny počet žiakov v tomto type triedy na 12.

§ 29 predmetného zákona však od novely v septembri 2015 v uvedenom prípade stanovuje aj výnimku. Podľa ods. 16 pís. a totiž "zriaďovateľ základnej školy môže určiť v osobitných prípadoch aj nižší počet žiakov v triede, ako je počet žiakov uvedený v odsekoch 8 a 15. Za osobitný prípad sa považuje ... znížená dostupnosť žiakov do školy; za zníženú dostupnosť žiakov do školy sa považuje dĺžka dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšia ako 6 kilometrov." Ide teda o výnimku, ktorú spomína vo svojom výroku aj poslanec Gröhling.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error