DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

...zrušenú výzvu bola vyhlásená v máji 2016 a boli v júli prijímané projekty a je 35 dní na to, aby boli vyhodnotené a vyhodnocie obdobe trvalo 350 dní.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená v máji 2016, pričom podľa dostupných informácii ukončenie prijímania projektov bolo neskôr než v júli, takže údaj 350 dní nesedí. Deklarovaných 35 pracovných dní síce nie je zakotvených v právnom predpise, ale upravuje ho sama výzva na predkladanie projektov. Hoci údaj o skutočnom trvaní vyhodnocovacieho obdobia presne nesedí, no Grohling pravdivo poukazoval na enormné prekročenie lehoty, preto výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Výzva na predkladanie projektov slúži pre žiadateľov o nenávratné finančné prostriedky (ŽoNFP) zo štrukturálnych fondov Európskej únie Ministerstvo školstva počas mandátu Petra Plavčana vypísalo dve veľké výzvy na predloženie prejektov. Jedna bola určená na Dlhodobý strategický výskum (DVS – kód: OP VaI-VA / DP /2016/1.2.1-03) a druhá na Priemyslené výskumno-vývojové centrá (PVVC), obe vo výške takmer 300 miliónov eur. Po kritike zo strany opozície, médií i Európskej komisie, sa ukončená výzva PVVC prešetruje (niektoré firmy už podpísali zmluvu na príspevky), výzva DVS však bola zrušená ešte pred uzatvorením zmlúv.

Vyhlásenie výzvy DSV bolo avízované na webových stránkach OP VaI 31. mája 2016 spolu s dátumom konečnej uzávierky výzvy 31. decembra 2016. 

Vo výzve (.pdf, s. 6) je upresnená jej forma ako "...otvorená výzva, tzn. že jej uzatvorenie je limitované vyčerpaním finančných prostriedkov a nie časovým ohraničením. Schvaľovanie žiadostí o NFP prebieha systémom hodnotiacich kôl („posudzovaných časových období“). ... Prvé posudzované časové obdobie má dátum uzávierky dňa 31.10.2016 a každé ďalšie posudzované obdobie bude mať dátum uzávierky k poslednému pracovnému dňu každého druhého nasledujúceho mesiaca až do vyčerpania alokácie určenej na výzvu."

Vo výzve sa tiež deklaruje vydanie rozhodnutia najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od konečného termínu príslušného hodnotiaceho kola. V prípade spomínanej výzvy by teda vyhodnotenie malo byť realizované do 35 pracovných dní od 31. decembra 2016 (čiže približne v druhej polovici februára 2017). V zákone č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov však táto lehota nie je vymedzená.

11. mája 2017 bola na stránkach Operačného programu Veda a Inovácie (OP VaI) zverejnená informácia, že v prípade výzvy na podporu DSV "... prebieha v súčasnosti odborné hodnotenie ŽoNFP. Ukončené by malo byť v najbližších týždňoch." 

10. júla 2017 médiami prebehla informácia, že rektori poslali ministrovi otvorený list z dôvodu toho, že ich projekty boli zamietnuté. Informácia o zamietnutí bola zverejnená 27. júna 2017 avšak zoznam projektov, ktoré získali finančné prostriedky ministerstvo nezverejnilo

Trend zverejnil 13. augusta 2017 zoznam, ktorý hovorí o projektoch, ktoré boli v rámci výzvy úspešné. Správa ministerstva školstva z 15. augusta 2017 uvádza, že: "Hodnotiaci proces v rámci výzvy DSV nebol ukončený a pred odborným hodnotením boli ešte projekty z druhého kola výzvy. Projekty z prvého kola boli ešte predmetom preverovania splnenia podmienok udelenia príspevku." To znamená, že v auguste 2017 stále nebola výzva riadne vyhodnotená. 

"Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK (DSV), bola 18. septembra 2017 zrušená novovymenovanou ministerkou Martinou Lubyovou," informovalo ministerstvo školstva.

Od celkovej uzávierky výzvy (druhého kola) 31. decembra 2016 do jej zrušenia 18. septembra 2017 prebehlo približne 260 dní. Od uzávierky prvého hodnotiaceho kola 30. októbra 2016 ubehlo asi 320 dní.

Lehota 35 pracovných dní na rozhodnutie nie je zakotvená v zákone, uverejnená býva vo výzve k predkladaniu projektov. Neexistuje štatistika, ktorá by sledovala priemernú dĺžku vyhodnocovacieho obdobia.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error