DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rudolf Kusý

Keď sa rôzne stredné školy spoja - do združenej či spojenej strednej školy, ich úroveň ide dole.

Ftácnik, Droba, Frešo a Kusý v diskusii SME - 28.09.2017
Neoveriteľné

Spájanie škôl znamená splynutie škôl rôzneho druhu alebo typu, združovaním zase spojenie stredných škôl. Keďže spojenie škôl má za následok zjednotenie do jednej právnickej osoby s jedným riaditeľom školy a často i efektívnejšie využívanie kapacít školských budov, argumentom býva najmä šetrenie finančných prostriedkov. Negatívom môže byť napríklad vyšší počet žiakov v triede. Nepodarilo sa nám však dohľadať analýzu alebo systém hodnotenia, ktorý by spoľahlivo mohol potvrdiť zmenu "úrovne" strednej školy po jej spojení.Výrok Rudolfa Kusého hodnotíme ako neoveriteľný.

Mgr. Rudolf Kusý je nezávislým kandidátom na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v regionálnych voľbách v novembri 2017. V minulosti pôsobil ako poslanec miestneho zastupiteľstva (Bratislava – Nové Mesto), poslanec BSK a od roku 2010 (po opätovnom zvolení v roku 2014) vykonáva funkciu starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Podľa § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. sa "...na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní zriaďovatelia dohodnú. (...) Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami, ktoré boli do spojenej školy spojené. (...) Spojenú školu riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy."

Smernica ministerstva školstva č. 1/2004-E z 1. apríla 2004 v článku 6 odstavec 1) (.rtf, s. 7) definuje združovanie škôl napríklad ako "...splynutie stredných škôl (učilište, stredné odborné učilište, stredná odborná škola a gymnázium) do združenej strednej školy,...". Spájanie škôl ako "... splynutím škôl rôzneho druhu alebo typu, na jeho základe vznikne spojená škola...".

Pričom za druhy škôl sa považujú "...základná škola, základná škola s materskou školou, učilište, stredné odborné učilište, gymnázium, stredná odborná škola, špeciálne školy, základná umelecká škola, stredisko praktického vyučovania" a za typy škôl napr. "...stredná priemyselná škola, stredná geodetická škola, stredná poľnohospodárska škola, stredná lesnícka škola, stredná záhradnícka škola,..."

Ministerstvo školstva v dokumente "Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania" (.pdf, s. 143) uvádza celkom 37 spojených škôl na území SR.

Nepodarilo sa nám dohľadať analýzu, ktorá by sa venovala priamo prípadnej zmene úrovne školy po spojení do jednotného právnického subjektu. V mediálnych výstupoch však nájdeme rôzne názory napríklad na efektivitu spájania škôl.

Napríklad článok na portáli zvonline.sk z roku 2011 uvádza argumenty poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja vo vtedajšej diskusií o optimalizáciu škôl v kraji: "Argumenty poslancov BBSK z druhej strany hovoria o snahe ušetriť týmto spôsobom milióny eur, pretože stredoškolákov je v kraji čoraz menej a školy nenaplnia svoju kapacitu. Budovy škôl, ktoré prestanú byť využívané, by mali byť vo verejnej súťaži ponúknuté na predaj alebo prenájom, ... celkovo spojenie škôl „môže prispieť k zvýšeniu odbornosti a kvalifikovanosti pedagogického personálu..."

Pravdepodobne najčastejším dôvodom spájania školských inštitúcii je teda zámer ušetriť finančné prostriedky, či už optimalizáciou školských budov alebo znížením počtu zamestnancov. Po spojení škôl do jednej spojenej školy vedie túto inštitúciu podľa zákona iba jeden riaditeľ a je možné, že i iné pozície v rámci školského personálu by sa mohli spojením duplikovať.

Riaditeľka jednej z banskobystrických odborných škôl oponovala, že: "...pre priemyslovku to bude znamenať stratu identity, zníženie úrovne vzdelávania a stratu študentov." Informáciu priniesla v apríli 2011 regionálna mutácia SME. Spájanie navyše môže viesť k navýšeniu počtu žiakov v triedach.

Inštitút INEKO každoročne vyhodnocuje slovenské školy na základe výsledkov ich žiakov (nezohľadňujú teda informácie napríklad o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov). Väčšina zo spojených škôl, uvedených na stránkach ministerstva k marcu 2017, nemala k dispozícii celkové hodnotenie pred svojim spojením, preto nevieme hodnoty porovnať s aktuálnymi. Podľa metodiky INEKO totiž "...celkové hodnotenie získajú iba tie školy, ktoré majú dostatočný počet žiakov resp. absolventov...". Čiastkové výsledky boli pri niektorých spojených školách dostupné i pred rokom spojenia, informácie však nie sú dostatočné na spoľahlivé vyvodenie záverov o zmene "úrovne" školy.

V aktuálnom rebríčku INEKO, (.xlsx, list 2) uverejnenom v septembri 2017, sa na popredných miestach v rámci jednotlivých krajov, umiestnili i spojené školy. Napríklad Spojená škola – OA v Detve je na 3. mieste v rámci Banskobystrického kraja, v Nitrianskom kraji je Spojená škola SPŠP na ulici Slančínkovej 2 v Nitre na 1. mieste a SŠ – SPŠE S. A. Jedlíka v Nových Zámkoch na 7. mieste. Na 1. mieste v Žilinskom kraji je Spojená škola – HA na ulici Slanická Osada v Námestove.

Nevieme však jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť tvrdenie Rudolfa Kusého, o poklese úrovne strednej školy po jej spojení, keďže nemáme k dispozícii kompletnú analýzu, ktorá by zohľadňovala úroveň školy pred a po spojení do jednotného právnického subjektu – spojenej školy.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2017
success
error