DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

Nebola spravená žiadna koncepcia rozvoja vedy a techniky.

Kollár, Paška a Podmanický v Sobotných dialógoch - 25.09.2017
Nepravda

Podľa podpredsedu SNS, priority SR pre skúmanie neboli určené pred vypísaním eurofondov, avšak Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, ktorá definuje priority re rozvoj vedy a techniky pre obdobie rokov 2014 – 2020 prijala vláda už v roku 2013. Priority boli určené dávno pred výzvou na eurofondy, výrok Jaroslava Pašku preto hodnotíme ako nepravdivý.

Národný program rozvoja vedy a techniky tvorí okrem štátnych programov ministerstvom zriadená Agentúra na podporu výskumu a vývoja, APVV. Prostredníctvom tejto agentúry sú v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasované verejné výzvy na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Vo Verejnej výzve pre rok 2016 je uvedené, že základným cieľom APVV je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ (.pdf, s.1).  

Stratégia, ktorá bola vládou prijatá v roku 2013, stanovila priority v oblasti vedy a výskumu pre obdobie rokov 2014 – 2020. Medzi priority výskumu a vývoja zaradila materiálový výskum a nanotechnológie, informačné a komunikačné technológie a takisto biomedicínu a biotechnológie.  Medzi technologické priority podľa stratégie mali patriť priemyselné technológie, udržateľná energetika a energie a taktiež poľnohospodárstvo a životné prostredia. Posledná kategória priorít pre vedu a výskum sa týkala spoločenských priorít a medzi ne zaradila výskum vybraných okruhov spoločenských vied s dôrazom na starnutie populácie, multietnicitu, sociálnu inklúziu a uplatnenie mladých ľudí v meniacich sa podmienkach (.pdf, s.44).  Priority Slovenskej republiky pre rozvoj vedy a techniky sú tak dlhodobo stanovené a boli známe aj pred samotnou výzvou APVV. 

Dátum zverejnenia analýzy: 23.09.2017
success
error