DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Krajčí

OĽaNO

...to konštatoval Najvyšší kontrolný úrad, (...) že rozpočty sú formálne, nedodržujú sa, konštatoval, že mnohé tendre už boli netransparentné na prístrojovú techniku, predražené (...).

Drucker a Krajcí v O5M12 - 18.09.2017
Pravda

Informácie o tom, že nastavenie rozpočtov nemocníc je formálne a bez reálnej možnosti dodržania a že proces obstarávania vykazuje veľkú mieru netransparentnosti s veľkým rizikom predraženia nakupovanej techniky, je možné nájsť v Čiastkovej správe o výsledku kontroly "Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení" za rok 2016 (.pdf, s. 6) a 2017 (.pdf, s. 6), ktorú vyhotovil Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Správy z prvej a druhej etapy prierezovej kontroly zdravotníctva boli publikované NKÚ v septembri 2016, respektíve júni 2017. Oba dokumenty sa snažili zamerať na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými financiami a majetkom vybraných zdravotníckych zariadení, a to medzi rokmi 2011 až 2015.

Prvá čiastková správa sa zaoberala deviatimi koncovými zariadeniami, ktoré sú príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Konkrétne šlo o fakultné nemocnice v Banskej Bystrici, Nitre, Nových Zámkoch, Žiline, Trnave, Trenčíne a univerzitné nemocnice v Bratislave a Košiciach. V zhrnutí správy (.pdf, s. 6) sa, okrem iného, píše:
"(...) celý rozpočtový proces sa javí ako nereálny a značne formálny. MZ SR pri schvaľovaní rozpočtu stanovuje plánovanú výšku hospodárskeho výsledku, ktorá nezodpovedá trendu hospodárenia a už pri schvaľovaní je zrejmé, že rozhodujúca väčšina nemocníc takýto výsledok nie je schopná dosiahnuť. Kontrolou bolo zistené, že neexistuje jednotný systém riadenia rozpočtov, sledovania nákladov a výnosov. Takýto stav neumožňuje získať z tohto typu nemocníc porovnateľné informácie, ktoré by umožnili detailnejšiu analýzu jednotlivých problémov či uvedenie príkladov dobrej praxe. Z neplnenia rozpočtu doteraz neboli vyvodené také systémové opatrenia, ktoré by tento stav zvrátili".

V druhej čiastkovej správe doplnil NKÚ k výsledkom spomínaných deviatich koncových zariadení analýzu troch detských fakultných nemocníc v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Okrem toho sa NKÚ zaoberalo piatimi samosprávnymi nemocnicami v Dolnom Kubíne, Považskej Bystrici, Prievidzi, Zlatých Moravciach a Nitre (tú tvoria dve prevádzky – Topoľčany a Levice) a piatimi transformovanými zdravotníckymi zariadeniami (troma srdcovocievnymi ústavmi v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a dvoma zariadeniami v Poprade a Piešťanoch) (.pdf, s. 6). Závery druhej čiastkovej správy len potvrdili a zároveň doplnili výsledky prvej časti, a to najmä v súvislosti s vyvodzovaním zodpovednosti z neplnenia a nedodržiavania nastaveného rozpočtu: 
"Vyvodzovanie zodpovednosti za neplnenie rozpočtu, za rastúcu
zadlženosť či za neodvádzanie sociálnych odvodov, je minimálne alebo takmer žiadne. NKÚ SR to považuje za jeden z vážnych trvalých problémov týchto organizácií, ktorý sa prenáša do celého systému zdravotníctva. Úrad preto MZ SR, ale aj jednotlivým samosprávam, ktoré sú zriaďovateľmi zdravotníckych zariadení, odporúča, aby hľadali všetky zákonné možnosti, ktoré posilnia zodpovednosť manažmentu za dosahované výsledky".

Aj problematikou (ne)transparentnosti procesu verejného obstarávania a tendrov sa zaoberali obe čiastkové správy. S prihliadnutím na jej prvú časť konštatovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková, že "(...) proces obstarávania vo všeobecnosti vykazuje veľkú mieru netransparentnosti. Vo viacerých prípadoch sa víťazmi stali spoločnosti, ktoré predtým nemocnica oslovila kvôli stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky, v predstihu tak boli informované o cenovej úrovni, ako aj o zámere uskutočniť obstarávanie, čím oproti ostatným uchádzačom získali konkurenčnú výhodu. V iných prípadoch zase kontrolóri poukázali na neštandardné konanie potenciálnych záujemcov o verejnú súťaž". Toto neštandardné konanie identifikuje NKÚ v časti Verejné obstarávanie zdravotníckej techniky nad 200 tis. eur (.pdf, s. 22). Z celkových 45 uskutočnených verejných obstarávaní si až v 20 prípadoch vyžiadali súťažné podklady viacerí záujemcovia (v jednom prípade dokonca až 30 záujemcov), avšak ponuku predložil len jeden uchádzač. V 11 verejných súťažiach si zasa súťažné podklady vyžiadali viacerí záujemcovia, avšak ponuku predložili dvaja uchádzači. Takéto obstarávania podľa NKÚ vykazovali "znaky účastníkov v zhode, resp. v dohode".

Zároveň, keďže podľa NKÚ medzi nemocnicu a výhradného dodávateľa vstupoval medzičlánok, vznikalo riziko predraženia nakupovanej techniky. V nadväznosti na tieto skutočnosti bolo zistené možné navýšenie ceny obstaranej ZT v rozmedzí od 32 % pri multidetektorovom počítačovom tomografe (UN Bratislava) až po 167 % pri angiografickom prístroji (FNsP Prešov) (.pdf, s. 22).

V rámci výsledkov druhej etapy čiastkovej správy identifikovali kontrolóri z NKÚ vo viacerých prípadoch podozrenie z predraženia zdravotnej techniky. Ako uviedla Daniela Bolech Dobáková "(...) k podozreniu došlo napríklad pri nákupe operačných stolov v DFN Košice (o 124,33 %); pri mobilnom RTG prístroji v NsP Považská Bystrica (o 80,56 %); pri parnom sterilizátore v NsP
Nitra (o 71 % viac, ako za podobný prístroj zaplatila Kysucká NsP Čadca); pri uroskope Omnia v N Poprad (o 40,90 %); pri mapovacom systéme elektro-anatomického CARTO v SÚSCH Banská Bystrica (o takmer 83 %) a pri mimotelovom obehu PERFORMER (o viac ako 77 %)".

V súčasnosti už rieši spomínané problémy minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Medzi opatrenia, ktoré postupne uskutočňuje môžeme napríklad zaradiť novovytvorený Úrad pre riadenie podriadených informácií. Ten porovnáva aktivity nemocníc v prevádzkovej a medicínskej činnosti, obstarávania, takisto má eliminovať neefektívne nákupy a nevýhodné zmluvy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2017
success
error