DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Keď sme v roku 2009 preberali úrad, dosahoval dlh Bratislavského samosprávneho kraja až 46,09%....na konci apríla tohto roka (2017) dostali dlh župy na úroveň 28,25%

26.08.2017
Pravda

Podľa záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja z roku 2009(.pdf, str. 55) bol oficiálny dlh 19,82 mil. eur. Číslo sme získali súčtom výšky prijatých úverov a finančných výpomocí z bánk a finančných inštitúcií. Avšak určiť celkový dlh v tomto roku a zároveň ho porovnať s rokom 2017 nie je celkom jednoduché z dvoch dôvodov- údaje o plnení zákonného dlhového kritéria nie sú pre obce a VÚC za roky 2006 až 2011 dostupné a pri nástupe Freša do úradu v 2009 čierny dlh dosahoval 25 mil. EUR.

Prihliadnuc na tieto dva dôvody môžeme považovať Frešov výrok za pravdivý.

 Zo stránok INEKO sa dozvedáme, že Ministerstvo financií nemá za dané obdobie (2006-2011) k dispozícii údaje o návratných zdrojoch financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov. Celkový dlh obcí (VÚC) je teda do roku 2011 len odhadovaný  na základe dostupných údajov. Výpočet bol nasledovný­: (bankové úvery a výpomoci + dlhodobé záväzky - úvery od ŠFRB) / (bežné príjmy za predchádzajúci rok). Avšak takto vypočítaný dlh nie je očistený aj o záväzky prijaté na zabezpečenie predfinancovania eurofondov, a teda nemožno robiť závery na základe jeho porovnania so zákonným limitom na úrovni 60 %, ktorý bol ustanovený v § 17 ods. 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon uvádza, že celkovou sumou dlhu vyššieho územného celku sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov vyššieho územného celku. Dlh je uvádzaný v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiahnuť úroveň 60 %.

Keby však chceme dlh za rok 2009 uviesť v pomere k bežným príjmom za rok 2008, tak by nám vyšlo 20,31 %. Toto číslo sa však nezhoduje s tým, ktoré uviedol Frešo, pretože k nemu pripočítal aj čierny dlh v roku 2009(viď. tabuľky).


Dosahoval hodnotu 25 mil. EUR a bol tvorený neuhradenými faktúrami, súdnymi spormi a nedodržanými záväzkami. Ak teda spočítame uvedené čísla, vyjde nám, že celkový dlh bol 44,56 mil. EUR, čo činí 46,09 % skutočných bežných príjmov roka 2008.

Číselný údaj z apríla tohto roku (2017) je uvedený pravdivo. Podľa prezentácie z mája 2017(.PPTX, str. 4) je dlh BSK k 30.4.2017 28,25 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.08.2017
success
error