DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA

Sloboda slova buď je alebo nie je. Vy nesmiete vyzývať na násilie. To je základ.

Bugár a Krajniak - 05.06.2017
Pravda

Problematika slobody slova a nenávistných prejavov je v súčasnosti jednou z často diskutovaných tém. Ústava SR rovnako ako Dohovor o ľudských právach pripúšťajú možnosť obmedzenia slobody prejavu resp. jeho podradenie podmienkam, za účelom predísť zločinnosti, narušeniu morálky či bezpečnosti. Dokumenty konkrétne vyzývanie na násilie nešpecifikujú, avšak je možné to považovať za narušenie bezpečnosti či zločinnosť, a môžeme predpokladať, že takéto chovanie vykazuje známky nenávistného prejavu, ktorý dokumenty odsudzujú, a preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

V článku 26 tretieho oddielu Ústavy Slovenskej republiky je možné obmedzenie prejavu definované nasledovne: „Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti."

Podľa článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach: Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj
zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam,
obmedzeniam alebo sankciám, ktoré stanovuje zákon, a ktoré
sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej
bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na
predchádzanie nepokojom alebo zločinnosti, ochranu zdravia
alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku
dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti
súdnej moci."

Podľa príspevku Ústavného súdu SR z konferencie  Rúhanie a iné obmedzenia slobody prejavu" môže sloboda prejavu za určitých okolností ohrozovať právo na rešpektovanie súkromia či ochranu dobrej povesti: v prípadoch, kde sa uplatňovanie tejto slobody používa na podnecovanie nenávisti a vykazuje známky „nenávistného prejavu“, je medzi slobodou prejavu a zákazom všetkých foriem diskriminácie riziko konfliktu."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.06.2017
success
error