DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Napríklad na minimálnu mzdu je naviazaná maximálna odmena obecného poslanca, ktorá už nebude dnes 8 700 eur, ale 10 tisíc eur v budúcnosti. Smer má 5 tisíc poslancov.

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Nepravda

Vymeranie odmeny obecného poslanca definuje zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý bol neskôr novelizovaný a boli spresnené podmienky pre odmeňovanie poslancov. V zákone sa neuvádza presná výška maximálnej odmeny obecného poslanca, výška odmeny musí byť v súčasnosti schválená starostom. Určenie maximálnej odmeny pre poslancov obecných zastupiteľstiev má byť predmetom chystanej novely tohto zákona, tá je však v štádiu príprav a nemá zatiaľ presné vymedzenie. Výrok môžeme zhodnotiť ako nepravdivý, kedže výšku maximálnej odmeny si určuje obec sama.


Zákon o obecnom zriadení sa v piatej časti venuje povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev: § 25 (4) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere."
(5) „Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku."
(7) Starostovi a poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov."

Táto časť zákona bola novelizovaná a účinnosť nadobudol 1.apríla 2010. Táto novelizácia priniesla zmeny v tejto oblasti keďže odvtedy schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov obce starosta namiesto obecného zastupiteľstva. Do pôsobnosti obecného zastupiteľstva pribudlo schvaľovanie zásad odmeňovania poslancov. Cieľom bolo odlišné odmeňovanie poslancov za činnosť, ktorú pre obec vykonali. Pri zohľadňovaní odmien sa pozerá na to, aké úlohy poslanec vykonáva a koľko času venuje výkonu svojej funkcie. Ak obec neschváli zásady odmeňovania, dané odmeny sa poslancom nevypláca.

Sulík správne  uvádza, že poslancov obecných zastupiteľstiev je okolo päťtisíc (presne 5123). Maximálnu výšku odmeny naviazanú na minimálnu mzdu však prisúdil nesprávnym poslancom - sú to poslanci zastupiteľstiev samosprávneho kraja, kto má určenú maximálnu výšku odmeny ako 20-násobok minimálnej mzdy. Zákon o samospráve vyšších územných celkov uvádza:
"Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, možno za výkon funkcie poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac v sume dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom."

Z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú v roku 2015 prijala Národná rada SR vyplýva, že poslancom Národnej rady, ktorí majú aj inú verejnú funkciu, bude v plnej výške vyplácaný len plat poslanca. Za výkon každej ďalšej verejnej funkcie dostanú plat najviac v sume minimálnej mzdy.

Poslanci vyšších územných celkov, ktorí zároveň zastávajú funkciu starostov alebo primátorov, budú poberať plat v plnom rozsahu len za túto funkciu. Ich ďalšia odmena za výkon funkcie poslanca samosprávneho kraja bude v maximálnej výške v hodnote minimálnej mzdy. Tento návrh sa nebude vzťahovať na poslancov obecných zastupiteľstiev, mestských zastupiteľstiev vrátane poslancov zastupiteľstiev mestských častí.


Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error