DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Za posledné štyri roky sa nezvyšovala táto hranica (odpočítateľná položka zo základu dane pozn.)

Ondruš, Švejna a iní v RTVS - 08.05.2017
Pravda

Nezdaniteľná položka sa naposledy zmenila k 1.júlu 2013, keďže sa vypočítava z násobku životného minima, ktoré je od roku 2013 zmrazené. To znamená, že v roku 2017 zostala táto položka nezmenená. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 316,94 eura. Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok životného minima). 3 803,33 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2016 (19,2 x životné minimum 198,09 eura). Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 8 755,578 - (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov za rok 2014 znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11 a to sú:

- nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
- nezdaniteľná časť základu dane na manželku - manžela,
- suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier),
- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu.

Pre väčšinu daňovníkov to znamená legálnu možnosť zníženia dane z príjmov, ktorú by vo vlastnom záujme mali naplno využiť.

Životné minimum sa do roku 2014 zvyšovalo pravidelne každý rok k 1.júlu. Naposledy sa tak stalo v roku 2013 kedy životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu vzrástla zo 194,58 eura na 198,09 eura. V roku 2014 ostala suma po prvý raz nezmenená.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2017
success
error