DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

...sú tu agentúry dočasného zamestnávania, ktoré zo zákona majú isté právomoci a to aj napriek tomu, že sme ich veľmi okresali...

Bugár, Nicholsonová a Richter v TA3 - 06.03.2017
Pravda

Ministerstvo školstva sprísňovalo podmienky fungovania agentúr dočasného zamestnávania niekoľkokrát. Stalo sa tak v roku 2013 v novele zákona o službách zamestnanosti a aj v roku 2015 v novele zákonníku práce. Je tiež pravdou, že v týchto novelách sa pomerne významne okliešťujú a upravujú právomoci agentúr dočasného zamestnávania.Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

V novele zákona podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti sa sprísnili nasledujúce podmienky:

- sprísnili sa podmienky pre vydávanie povolení na činnosť ADZ a taxatívne stanovili dôvody, keď ústredie zruší povolenie na činnosť ADZ,
- za účelom jednotného hodnotenia činnosti ADZ zadefinovala povinnosť ADZ predkladať správu o ich činnosti na tlačive predpísanom ústredím a účtovnú závierku;
- zadefinovali údaje, ktoré ústredie vedie v registri ADZ;
- doplnila Sociálna poisťovňa medzi oprávnené subjekty, ktoré môžu podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť ADZ, ak zistí nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálneho poistenia a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.

Podmienky fungovania boli ďalej sprísnené novelou Zákonníka práce z roku 2015: 

 -zaviedla spoločná zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa za vyplatenie porovnateľnej mzdy agentúrou
-dočasného zamestnávania alebo zamestnávateľom,
- odstránilo zastreté dočasné prideľovanie zamestnanca právnickými osobami alebo fyzickými osobami,
- obmedzilo dočasného pridelenia zamestnanca na výkon rizikovej práce zaradenej do 4. kategórie,
- obmedzila možnosť užívateľského zamestnávateľa dočasne prideliť už dočasne prideleného zamestnanca k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe,
- obmedzila maximálna dĺžka dočasného pridelenia a počtu opätovných dočasných pridelení a predĺžení dočasných pridelení,
- ustanovil spôsob dojednania doby trvania pracovného pomeru na určitú dobu medzi agentúrou dočasného
-zamestnávania a dočasne prideleným zamestnancom a zaviedol sa výpovedný dôvod v prípade skončenia
-dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,
- obmedzila možnosť zamestnávateľa dočasne prideliť zamestnanca počas prvých troch mesiacov od vznik pracovného pomeru.
   
Všetky právomoci agentúry preberajú užívateľskí zamestnávatelia. Vedúci zamestnanci nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene agentúry, nemôžu s ním pracovný pomer skončiť. Taktiež počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady agentúra, nie užívateľský zamestnávateľ. Za dočasné pridelenie zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania vyberať od užívateľského zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.  

Dátum zverejnenia analýzy: 05.03.2017
success
error