DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

My sme x-krát otvorili aj počas teda pravicových vlád napríklad pomoc živnostníkom, aby namiesto 5-tisíc mohli si odpísať 20-tisíc ročne.

Bugár, Nicholsonová a Richter v TA3 - 06.03.2017
Nepravda

Most-Híd spomína pomoc malým a stredným podnikateľom aj v programe strany z roku 2010, rovnako aj z roku 2016. Tieto body na pomoc sa dostali aj do programového vyhlásenia vlády Ivety Radičovej (2010-2014) a rovnako aj do programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (2016- ). Avšak pomoc v znení akú uvádza vo výroku sme z dostupných zdrojov nenašli uvedenú, výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Od 1. 2. 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/ 2003 Z. z.) na základe ktorej sa zvyšujú paušálne výdavky zo 40 % na 60 %, teda z 5 tis. ročne na 20 tis. ako hovorí B. Bugár. V praxi to znamená, že živnostníci si môžu z príjmov odpísať v podstate fiktívne výdavky až do výšky 60 % a tak si znížiť základ dane.

Stane sa tak za podmienok uvedených v § 6 ods. 10:

"Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 najviac do výšky 20 000 eur. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 4 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z týchto príjmov najviac do výšky 20 000 eur. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov podľa odsekov 1 a 2, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa odseku 11 písm. a) a d).“

Most-Híd podporil túto novelu zákona avšak nedostali sme sa k informácii, že by čosi podobné presadzoval aj počas vlády Ivety Radičovej alebo by dané opatrenie mal priamo v programe. Vieme však to, že zavedenie takéhoto 5. tis. limitu bolo až po páde Radičovej vlády, konkrétne v decembri 2012.

V Programe strany z roku 2010 (.pdf str. 6) stojí: "Mimoriadne dôležitú úlohu majú pre našu ekonomiku malé a stredné podniky (MSP) a živnostníci. Prá-
ve tieto štruktúry tvoria väčšinu pracovných miest, častokrát prinášajú inovácie a nové produkty a zabezpečujú
možnosť rastu krajiny aj tým, že ich príjmy sú zdanené na Slovensku. Zároveň MSP a živnostníci len tak ľahko neodídu zo dňa na deň do lacnejších krajín a vytvárajú preto ekonomický základ krajiny a sú kľúčoví pre stabilitu hospodárstva. Slovensko však potrebuje aj veľké podniky, či už zahraničné alebo domáce, keďže tie produkujú značnú časť HDP a umožňujú transfer know-how na MSP. Pri podpore podnikateľského prostredia budeme preto presadzovať také opatrenia, ktoré zabezpečia rovnosť podmienok pre podnikanie na Slovensku pre domácich i zahraničných, malých i veľkých podnikateľov.

Ekonomickú politiku budeme smerovať na podporu zamestnanosti a zlepšenie podnikateľského prostredia, a to najmä prostredníctvom týchto opatrení:

•zníženie výšky a zjednotenie výberu odvodov
•podpora prehľadného daňového systému a rovnej dane z príjmu s cieľom jej zníženia na 17 percent v
prípade priaznivých makroekonomických podmienok ..." 

Do Programového vyhlásenia vlády Ivety Radičovej sa z Programu strany taktiež niečo dostalo. 

"...Vláda SR bude dôsledne posudzovať zákony z hľadiska ich účinku na podnikateľské prostredie a rast zamestnanosti a dôsledne bude vyhodnocovať vplyv prijímaných zákonov a regulácií. V rámci kompetencií Ministerstva hospodárstva SR a v prípade potreby aj ostatných rezortov vláda SR podporí zvýšenie analytických kapacít vo verejnej správe na zlepšenie podnikateľského prostredia. Vláda SR zároveň vykoná inventúru existujúcich právnych predpisov s cieľom znížiť administratívne a regulačné zaťaženie podnikania o viac než štvrtinu...Vláda SR sa bude snažiť uľahčiť podnikanie, znížiť administratívnu náročnosť vo všetkých jeho fázach – registrácia, podnikateľská činnosť, ukončenie podnikania alebo presun podnikateľských aktivít na inú osobu."

Čo sa týka Programu strany za volebné obdobie 2016-2020 (.pdf str. 21), tiež sa v ňom spomínajú body na pomoc živnostníkom. A to v bode 3A.

"Navrhujeme zníženie administratívnej záťaže a daňovo-odvodového a ťaženia práce a podnikania. Budeme presadzovať návrat k rovnej dani z príjmov, zrušenie vyššej sadzby dane z príjmov fyzických osôb a zníženie dane pre právnické osoby na pôvodnú úroveň. Ďalej zrušenie daňových licencií, zdravotných odvodov z dividend a osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Budeme podporovať zjednodušenie administratívy: jednotný výber daní a odvodov, jedno (daňovo-odvodové) priznanie, kontakt na jednom mieste, jeden spoločný vymeriavací základ."

Tak ako tomu bolo počas vlády Radičovej, aj v tomto volebnom období, sa dostali ich body z programu do Programového vyhlásenia vlády 2016-2020

"Malé a stredné podnikanie (ďalej len „MSP“) považuje vláda a rezort hospodárstva za kľúčový predpoklad ekonomického rastu a rozvoja v regiónoch. To si vyžiada výraznejšie zapojenie do výrobných a dodávateľských sietí aj medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku. V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok, poskytovaných služieb a vytváranie stimulov pre podporu podnikania.

Vláda pripraví nový zákon o MSP, ktorého cieľom bude vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov. Budú spracované konkrétne opatrenia pre zabezpečenie prístupu k financovaniu MSP nielen prostredníctvom grantových programov, ale hlavne uvedením nových návratných foriem financovania využitím Slovenského záručného a rozvojového fondu a Slovenského investičného holdingu. Vláda bude podporovať rozvoj centier podnikateľských služieb v snahe zvyšovať podiel zamestnancov v oblasti služieb s vyššou pridanou hodnotou. Vláda vytvorí primerané podmienky pre aktívne využívanie princípov iniciatívy Európskeho odporúčania pre malé podnikanie (Small Business Act for Europe) a Akčného plánu pre podnikanie 2020."

Zákon o MSP bol stranou predložený a rovnako aj odhlasovaný a ku dňu 1.1.2017 aj nadobudol účinnosť.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.03.2017
success
error