DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Jahnátek

SMER-SD

Nezákonné sú (ceny, pozn.) preto, lebo cenové konanie pre rok 2017 začalo v zmysle pokynov z distribučných spoločností, ja tu mám zápisy z predstavenstiev, kde boli zástupcovia štátu, ktorí dali podnet pre ÚRSO, aby sa konalo intencia v roku 2016.

Matovic a iní v RTVS - 20.02.2017
Neoveriteľné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví skutočne k 30. septembru 2016 zverejnil vyhlášku č. 260/2016, ktorou sa "ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike".


Ďalej som bol schopný dopátrať jedinú relevantnú informáciu ohľadne dátumu 20. septembra - ako sa píše v dokumente (.pdf, s. 17) jednej z distribučných spoločností, Západoslovenská distribučná, a.s., "Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 20. 09. 2016 doručený a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 34170/2016/BA návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky uplatňovania cien na rok 2017 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom začal úrad konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“)."

Následne regulovaný subjekt zaslal úradu pod podacím číslom úradu 42907/2016/BA zo dňa 25. 11. 2016 opätovne doplnený návrh ceny, ktorým zohľadnil novú výšku rezervovanej kapacity vo vzťahu k prenosovej sústave.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Podľa toho istého dokumentu (.pdf, s. 17) ÚRSO konštatoval, že "po preskúmaní návrhu ceny vrátane jeho doplnení dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a s § 23 až 25 vyhlášky č. 260/2016 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia," čo je v rozpore s tvrdením exministra Jahnátka, že ceny ako také boli nezákonné. Zároveň v diskusii tvrdil, že odpoveď by mali poskytnúť právnici zaoberajúci sa procesným právom, preto si nedovolím ohodnotiť pravdivosť, resp. nepravdivosť výroku.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.02.2017
success
error