DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Máme 10 fakúlt kde sa študuje ošetrovateľstvo, (...) len 40 % študentov ošetrovateľstva dosiahne prvý stupeň vysokoškolského štúdia.

Drucker o peniazoch v zdravotníctve - 09.10.2016
Neoveriteľné

Na Slovensku sa naozaj nachádza 10 fakúlt, kde sa dá študovať ošetrovateľstvo, a to konkrétne v Bratislave, Martine, Košiciach, Trnave, Ružomberku, Nitre, Prešove a Trenčíne (detašované pracovisko v Nových Zámkoch Vysokej školy zdravotníctva  a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave sme nepočítali zvlášť). Čo sa týka percenta absolventov prvého stupňa štúdia, väčšina fakúlt neuvádza podrobné informácie o jednotlivých odboroch, údaje o prijatých študentoch a absolventoch uvádzajú súhrnne pre všetky odbory. K dispozícii máme Zdravotnícku ročenku SR (.pdf), ktorá uvádza celkové počty študentov a absolventov tohto odboru, avšak poskytnuté údaje nie sú jednoznačné. Z údajov, ktoré sme na požiadanie získali od Ministersva zdravotníctva SR, taktiež jednoznačne nevyplýva, že len 40 % študentov ošetrovateľstva dosiahne prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.


Podľa spomínanej ročenky nastúpilo do prvého ročníka bakalárskeho štúdia programu ošetrovateľstvo v roku 2014 vo forme denného štúdia 915 študentov so slovenským štátnym občianstvom. Štúdium v 2014 absolvovalo 427 študentov so slovenským štátnym občianstvom. Po prepočítaní týchto čísel na percentá je to  približne 46,6 % študentov, ktorí dosiahnu prvý stupeň štúdia. V dennej forme ošetrovateľstvo študovalo 180 cudzincov, údaje o novoprijatých študentov s iným ako slovenským štátnym občianstvom nie sú k dispozícii. V roku 2014 bakalárske štúdium úspešne dokončili len dvaja cudzinci.  Za teoretického predpokladu, že v každom ročníku je rovnaký počet študentov s iným štátnym občianstvom (tzn. 60), pomer 2 ku 60 predstavuje nízku úspešnosť.

Na externé štúdium odboru ošetrovateľstvo nastúpilo 109 študentov so slovenským štátnym občianstvom, počet absolventov už nie je rozdelený na základe štátnej príslušnosti, štúdium absolvovalo celkovo 597 študentov. Z týchto čísel vyplýva, že veľký podiel absolventov na externej forme budú tvoriť cudzinci, ktorých je celkovo na externom štúdiu 1009 oproti 353 slovenským študentom.

Jesseniova lekárska fakulta UK uvádza detailnejšie infromácie o počte prijatých študentov a absolventov. Vo výročnej správe (.pdf) z 2015 sú nasledujúce údaje. K 31. októbra 2015 bakalárske štúdium ošetrovateľstva v dennej forme navštevovalo 59 študentov, 15 v prvom, 9 v druhom a 35 v treťom ročníku. V júni 2015 ukončilo v študijnom programe ošetrovateľstvo v bakalárskom štúdiu 52 absolventov  v dennej forme štúdia, tieto čísla ukazujú pokles počtu záujemcov o tento program.

Podrobnejšie informácie poskytuje aj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vo svojej výročnej správe (.pdf, s. ). "Na prvý stupeň štúdia (na Fakultu ošetrovateľstva azdravotmíckych odborných štúdií, pozn.) v dennej i externej forme štúdia si podalo prihlášku 507 uchádzačov. Prijatých bolo 217 (42,80 %) z ktorých sa na štúdium zapísalo 154 (70,96 %) študentov. " V roku 2015 bakalárkse štúdium na tejto fakulte úspešne ukončilo 167 študentov, z toho 111 v dennej, 56 v externej forme štúdia.

Na našu žiadosť sa k tomuto výroku vyjadrilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo poskytlo údaje o vývoji počtu absolventov ošetrovateľstva na prvej stupni, avšak ide len o dennú formu štúdia.  Minister pritom v debate neuviedol, že hovorí o tejto forme štúdia.Nasledujúci graf zobrazuje vývoj počtu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na bakalárske štúdium odboru ošetrovateľstvo. Informácie o absolventoch pritom nie sú súčasťou grafu.


Dátum zverejnenia analýzy: 09.10.2016
success
error