DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

Článok 50, ktorý vraví, že v tom okamihu, keď krajina oznámi svoj úmysel vystúpiť, oznámi ho Rade Európskej únie, tak sa začnú rokovania o podmienkach vystúpenia a teda uzavrení zmluvy o vystúpení. A tá zmluva zároveň musí obsahovať aj definovanie budúcich vzťahov, čiže napríklad to, či Veľká Británia zostane súčasťou vnútorného trhu Európskej únie. Ak sa nedohodne na tej zmluve proste, ktorá, tie rokovania prebiehajú už medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou, nie jednotlivými členskými štátmi. Ak sa nedohodne žiadna takáto zmluva, tak automaticky do dvoch rokov od okamihu oznámenia vystúpenia prestanú platiť zmluvy a Británia bude vonku.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Zavádzajúce

Pre overenie výroku vychádzame zo spomínaného článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Tento článok ustanovuje mechanizmus vystúpenia krajiny z EÚ. Z tohto pohľadu František Šebej uviedol dve nepresnosti, úmysel vystúpiť z EÚ sa má oznámiť Európskej rade a existuje možnosť predĺžiť dvojročnú lehotu na vystúpenie. Preto výrok považujeme za zavádzajúci.

Šebej nesprávne uviedol, že vystupujúca krajina oznamuje svoj úmysel Rade Európskej Únie - podľa Zmluvy oznámenie o vystúpení dostáva Európska rada. Ďalej má následovať vyjednávanie dohody o vystúpení a budúcich vzťahov s EÚ. František Šebej tiež správne uviedol. že rokovania prebiehajú medzi vystupujúcim štátom a EÚ (Rada EÚ tvorená vládami štátov, a Európsky parlament).
Vstupom do platnosti vyjednanou zmluvou potom krajina prestáva byť členom EÚ, tak ako uviedol Šebej. Avšak v zmluve je zakotvené, že lehotu dvoch rokov od oznámenia úmyslu vystúpiť z EÚ je možné predĺžiť, pokiaľ to členské štáty odsúhlasia. Nie je teda úplnou pravdou, že Británia musí byť po dvoch rokoch od oznámenia von z EÚ.  

Plný text článku 50 Zmluvy o Európskej Únii (s 43, .pdf) znie:

"Článok 50
1. Každý členský štát sa môže rozhodnúť vystúpiť z Únie v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami.
2. Členský štát, ktorý sa rozhodne vystúpiť, oznámi svoj úmysel Európskej rade. V zmysle usmernení Európskej rady Únia dojedná a uzavrie s takým štátom dohodu, ktorá ustanoví spôsob jeho vystúpenia, pričom zohľadní rámec jeho budúcich vzťahov s Úniou. Táto dohoda sa dojedná v súlade
s článkom 218 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uzatvára ju v mene Únie Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.
3. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na dotknutý členský štát odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po oznámení uvedenom v odseku 2, pokiaľ Európska rada jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty po dohode s dotknutým
členským štátom.
4. Na účely odsekov 2 a 3 sa člen Európskej rady alebo Rady, ktorý zastupuje vystupujúci členský štát, nezúčastňuje na rokovaniach alebo rozhodnutiach Rady alebo Európskej rady, ktoré sa ho týkajú. Kvalifikovaná väčšina je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
5. Ak štát, ktorý vystúpil z Únie, opätovne požiada o pristúpenie, takáto žiadosť podlieha postupu uvedenému v článku 49.
"

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error