DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA

... členovia tej komisie (na kontrolu odpočúvania, pozn.) nemôžu na verejnosti hovoriť k akým poznatkom dospeli. Môžu dať maximálne podnet na orgány činné v trestnom konaní. Čiže tam nehrozí, že by niekto vynášal informácie von, pretože za to by bol aj zavretý, nielen žeby bol vyhodený z komisie...

Bezpecnost Európy a SR - 23.05.2016
Zavádzajúce

Novelu zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno- technických prostriedkov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) schválila vláda v auguste 2015. Podľa nej bude na zákonnosť odpočúvania občanov bezpečnostnými zložkami dohliadať špeciálna komisia. Jedným z členov komisie bude aj Milan Krajniak za stranu SME rodina. Zákon pojednáva o tom, ako sú  členovia komisie povinní a oprávnení narábať so získanými informáciami, no zákon sa o nezmieňuje o prípadných sankciách voči porušeniu práv a povinností členov komisie. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie.

"Komisia na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov je novou komisiou, ktorá bola zriadená novelou zákona o ochrane pred odpočúvaním. Komisiu by mali tvoriť šiesti členovia nominovaní osobitnými kontrolnými výbormi a výborom pre obranu a bezpečnosť, pričom traja členovia majú byť zástupcami vládnych strán a traja členovia zástupcami opozície. Ďalší dvaja členovia majú byť z mimoparlamentného prostredia,uviedol denník Pravda.

Podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním sú členovia komisie pri výkone kontroly oprávnení "robiť si poznámky, výpisy a odpisy vrátane výpisov a odpisov z osobitnej evidencie podľa písmena a) a zo zápisnice o zničení záznamu do poznámkového zošita na vyhotovovanie výpisov na prácu s utajovanými písomnosťami pre označený stupeň utajenia v chránených priestoroch orgánu štátu a tento zošit uchovávať v osobitnom bezpečnostnom úschovnom objekte v týchto priestoroch.

Ďalej sú povinní "dodržiavať opatrenia na úseku ochrany utajovaných skutočností vzťahujúce sa na chránené priestory a režimové opatrenia chránených priestorov vydané orgánom štátu," a "orgán štátu je 
 je povinný pred každým výkonom kontroly vykonať poučenie členov komisie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutočnosti a o následkoch neoprávnenej manipulácie s nimi a predložiť týmto členom vyhlásenie o mlčanlivosti na podpis. Orgán štátu je tiež povinný prijať všetky opatrenia zamerané na ochranu informácií o použití informačno-technického prostriedku pri spravodajskej činnosti zameranej na získavanie informácií zo zahraničných zdrojov podľa osobitného predpisu,8a) ako aj na ochranu informácií, ktorých vyzradenie by viedlo k ohrozeniu zahraničnopolitických alebo zahranično-ekonomických záujmov Slovenskej republiky alebo práv a právom chránených záujmov tretej strany vrátane práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika alebo orgán štátu viazaný, ako aj z nich vyplývajúcich medzinárodných záväzkov."


Dátum zverejnenia analýzy: 23.05.2016
success
error